NAŠE MĚSTO VIMPERK: Demolice objektů čp. 3. Stavební úřad si nedokáže...

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Demolice objektů čp. 3. Stavební úřad si nedokáže vynutit splnění svého nařízení

 

Dům číslo popisné 3 ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku. Na jeho zadní trakt, viditelný z ulic Inocencova a Pasovská, je od roku 2017 vydán Stavebním úřadem Vimperk demoliční výměr. V polovině roku 2021 koupilo dům od soukromého majitele Město Vimperk. Tím na sebe převzalo povinnosti vyplývající z demoličního výměru.
Objekt stále stojí a chátrá. Nefunkční jsou už také ochranné sítě. Žádné zlepšení daného stavu, naopak. Přitom radnice, jak v minulých měsících několikrát zmínila starostka Jaroslava Martanová, zamýšlí dům a okolní pozemky za pomoci dotací využit pro společenské účely. Navzdory platnému demoličnímu výměru.
Nabízí se řada otázek, proč radnice nekoná, proč stavební úřad mlčí a dělá, že nic nevidí… A hlavně, kdy tato ostuda našeho města zmizí, jak to přikazuje demoliční výměr. Ptali jsme se proto v této souvislosti tajemníka Městského úřadu Vimperk Jana Tůmy, který je prvním mužem vimperské státní správy a zodpovídá i za chod stavebního úřadu. Otázky jsme posílali postupně a jednotlivě:

 

Co konkrétního doposud učinil Městský úřad Vimperk, aby si na majiteli domu čp. 3 (zadní trakt) ve Steinbrenerové ulici ve Vimperku vynutil respektování Stavebním úřadem Vimperk vydaného demoličního výměru na zmíněný dům čp.3. Jsou městskému úřadu známy důvody, proč majitel objektu nařízení o demolici nerespektuje? Je demoliční výměr stále platný?

Stavba vedlejší je součástí rodinného domu Steinbrenerova čp.3, který je součástí pozemku KN par.č. 113 v k.ú. Vimperk, obec Vimperk, sousedí s pozemky KN par.č. 116, 120 a 130 (část nad objektem Pasovská čp.29 a nad parkovištěm u hotelu Terasa).

Stavební úřad postupoval v souladu s platnou legislativou následovně

•             dne 22.8.2017 bylo vydáno nařízení pod č.j. MUVPK-VÚP 23847/17-LAI 2439/2017 k neodkladné odstranění části stavby – objektu k bydlení č.p. 3, ul. Steinbrenerova, na pozemku KN par.č. st.113 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vimperk, obec Vimperk, části ve vnitřním traktu s bývalým průmyslovým využitím, podle Znaleckého posudku č. 07/06/2017 Posouzení stávajícího stavu objektů části  2., 3. a 4 a stavby – objektu k bydlení bez čp.,če. na pozemku KN par.č. 112/2  zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vimperk, obec Vimperk, podle Znaleckého posudku č. 07/06/2017 Posouzení stávajícího stavu objektů části  0. a 1.,

•             dne 15.11.2017 postoupil stavební úřad pod č.j. MUVPK-VÚP 34649/17-LAI 2439/2017 pravomocné nařízení o odstranění části předmětných staveb JUDr. Tomáši Samkovi, náměstí Svobody č.p. 13/13, 385 01  Vimperk, k zajištění provedení exekuce na nařízení stavebního úřadu ze dne 22.8.2017 pod č.j. MUVPK-VÚP 23847/17-LAI 2439/2017.

(K exekuci je správní úřad povinen přistoupit tehdy, kdy povinný subjekt ve stanovené lhůtě nesplní správním úřadem uloženou povinnost a je třeba přistoupit k jejímu vymožení. Exekuce tedy bezprostředně navazuje na úpravu institutu vykonatelnosti rozhodnutí ukládajícího povinnost. – pozn. red.)

Předmětné stavby byly v době vydání opatření stavebního úřadu v majetku společnosti Kovář Trade Company, s.r.o., IČ 25648985, Steinbrenerova 3/8, 385 01 Vimperk, zast. Mgr. Borisem Duškem (narozen 1937), Kovářova 1573/21, 155 00 Praha 5-Stodůlky. Po převodu majetkových práv na nového majitele,  Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, přechází v souladu s § 73 odst. 2 správního řádu i pravomocné nařízení (Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány. Jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité věci nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků).

Dotaz na to proč současný majitel nerespektuje vydané nařízení musí žadatel vznést u vlastníka.

Nařízení odstranění pod č.j. MUVPK-VÚP 23847/17-LAI 2439/2017 je stále platné.

 

Děkujeme za odpověď, která však není vyčerpávající. Popisuje jen veřejně známé skutečnosti.  Otázka zněla také takto: Co konkrétního doposud učinil Městský úřad Vimperk, aby si na majiteli domu čp. 3 (zadní trakt) ve Steinbrenerové ulici ve Vimperku vynutil respektování Stavebním úřadem Vimperk vydaného demoličního výměru na zmíněný dům čp.3?

Městský úřad Vimperk vždy postupoval podle platné legislativy, tj. pravomocné rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování o odstranění předmětných staveb postoupil prostřednictvím tehdejšího právního zástupce exekutorovi k zajištění provedení exekuce.

 

Zajímal se v uplynulých letech městský úřad o to, jak exekutor v dané záležitosti postupuje a s jakými výsledky? Stavební úřad musí přece podle zákona vykonávat dohled nad stavbami trvale.

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování žádného exekutora nekontaktoval, naše pravomoc končí v předání pravomocného a vykonatelného rozhodnutí právnímu zástupci k postoupení výkonu exekuce. Nemůžeme zasahovat do pravomocí exekutora.

 

Kupní smlouvou na objekt čp. 3 byly exekuce zrušeny. Nařízení stavebního úřadu o odstranění stále platí – povinným subjektem je majitel, tedy Město Vimperk. Jak bude Stavební úřad Vimperk v této záležitosti, s ohledem za zmíněné skutečnosti, dále konat?

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk i novému majiteli opakovaně připomínal, že stále platí pravomocné rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování o odstranění předmětných staveb. Nový majitel, tj. město Vimperk, v současné době připravuje projekt obnovy a rekonstrukce celého areálu, který bude povolován stavebním úřadem.

 

Jakou formou stavební úřad městu připomínal jeho povinnost, písemně či ústně, od kdy a kolikrát? Jak město na opakované připomínky reagovalo? 

Nechte otázky jako nezodpovězené. Interní záležitosti městského úřadu, týkající se probíhajících řízení, nekomentuji a komentovat nebudu. Děkuji za respektování.

 

Postupoval by Městský úřad Vimperk a jeho stavební úřad stejně, pokud by byl povinným subjektem prostý občan?

Ano, postupoval.

 

Tolik naše otázky a odpovědi tajemníka městského úřadu, které se vyznačují nejprve odvoláváním se na exekutora a když vyjde najevo, že vymáhání demolice je opět v rukou stavebního úřadu, pak vytáčkami a mlčením. Úřad podle tajemníka městu jeho povinnost opakovaně připomínal, ale formu a četnost připomínek už tajemník doložit nechce. Nebo nemůže, protože nemá čím doložit? Tady můžeme jen spekulovat. Jak dlouho ještě se tato záležitost povleče? Je zřejmé, že Městský úřad Vimperk není schopen (či ochoten?) si na samosprávě města splnění platného demoličního výměru vynutit. Stavební úřad by měl proto znovu předat celou záležitost exekutorovi a nebo postoupit k řešení krajskému úřadu.
Závěrem si nelze odpustit otázku: Jednal by městský úřad také takto přívětivě v případě, že by platné nařízení nerespektoval prostý občan? Odpověď necháme na našich čtenářích.

 

Rekapitulace – jak šel čas:

22.8.2017 – stavební úřad vydal předchozímu majiteli objektů nařízení k neodkladnému odstranění části stavby

15.11.2017 – postoupil stavební úřad pravomocné nařízení o odstranění části předmětných staveb JUDr. Tomáši Samkovi k zajištění provedení exekuce

16.6.2021 – podepisuje starostka města Jaroslava Martanová kupní smlouvu na pozemky a budovu čp.3 (kupní cena1 970 000 Kč), uvedené nemovitosti se stávají majetkem města, jsou zastaveny exekuce vůči původnímu majiteli na demolici a zabezpečovací práce, město přebírá povinnost vykonat nařízení stavebního úřadu o demolici

15.5.2023 – tajemník městského úřadu Jan Tůma potvrzuje platnost demoličního výměru

15.5.2023 – tajemník městského úřadu Jan Tůma uvádí, že vymáhání exekuce je v rukou exekutora

17.5.2023 – tajemník městského úřadu Jan Tůma říká: „Nemůžeme zasahovat do pravomocí exekutora.“

17.5.2023 – tajemník městského úřadu Jan Tůma po našem připomenutí, že exekuce byly kupní smlouvou zrušeny a povinným subjektem, který musí zajistit demolici, je Město Vimperk uvádí, že stavební úřad i novému majiteli opakovaně připomínal, že stále platí pravomocné rozhodnutí  o odstranění předmětných staveb

22.5.2013 – tajemník městského úřadu Jan Tůma sděluje, že na další otázky nebude odpovídat


 

Zeptali jsme se také starostky města Jaroslavy Martanové. Ve středu 17. května jsme na její adresu poslali následující otázku:
  • Proč Město Vimperk nerespektuje nařízení č.j. MUVPK-VÚP 23847/17-LAI 2439/2017 Stavebního úřadu Vimperk k neodkladnému odstranění částí objektu čp. 3 ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku?
Doposud bez odpovědi.

 

 

 

 

Text a foto: (zj) – Za krásnější Vimperk


 

 

3 2 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře