NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 21. listopadu 2022

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 21. listopadu 2022

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 21. listopadu 2022 kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis některých usnesení bez redakční úpravy):

 

Usnesení č. 1007

Rada města schvaluje změny v platových výměrech ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Vimperk, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.12.2022.

 

Usnesení č. 1008

Rada města schvaluje navrhovanou cenu vimperského kalendáře ve výši 119 Kč za kus vč. DPH.

 

Usnesení č. 1011

Rada města po projednání pověřuje členy Zastupitelstva města Vimperk Mgr. Dagmar Rückerovou, Lukáše Sýse, Šimona Blaschka a Zdeňka Kutila, zvolené pro toto volební období 2022 – 2026 k tomu, aby před ním snoubenci, při sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují do manželství (v souladu s ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

 

Usnesení č. 1012

Rada města pověřuje členy zastupitelstva města k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech Mgr. Zdeňka Kuncla, Mgr. Dagmar Rückerovou, Lukáše Sýse, Šimona Blaschka a Zdeňka Kutila (v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Rada města tímto pověřuje jmenované členy na celé volební období 2022 – 2026.

 

Usnesení č. 1014

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro nakládání (pronájem, prodej) s nemovitostmi (pozemky, budovy) v majetku města Vimperk ve složení Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Martin Kalous, Ing. Michal Janče, náhradníci Mgr. Zdeněk Kuncl, Martina Jírovcová, Alena Szabová

 

Usnesení č. 1015

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle Směrnice č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve složení Martina Malíková, Ing. Michal Janče a MVDr. Šárka Janásková, náhradníci Bc. Kristýna Samková, Josef Mistr, Mgr. Josef Bejček.

 

Usnesení č. 1027

Rada města rozhodla zveřejnit záměr převedení nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 303 v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti (podle ust. § 1895 ve spojení s § 2307 občanského zákoníku) Pavlíny Boškové, Nad Stadionem čp. 199, 385 01 Vimperk, IČ 606 25 350, který má v nájmu za účelem provozování kadeřnictví a prodejny s dětským textilem, na Petru Kurejovou, Zdíkov 56, 384 72 Zdíkov, IČ 078 10 521.

 

Usnesení č. 1028

Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč Komunitě pro duchovní rozvoj, o. p. s., Čkyně 197 na částečnou úhradu nákladů na vydání knihy „Paměť Čkyňska II. – V protektorátním okresu Strakonice, 1938 – 1945“ zahrnující historii Vimperka a okolí. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 28.02.2023

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání

 

 

Komentáře

komentářů