NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 29. července 2022

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 29. července 2022

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 29. července 2022 kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis některých usnesení bez redakční úpravy):

 

Usnesení č. 659

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením čl. VII odst.7.1 Pravidel Rady města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů ve vlastnictví města Vimperk, uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v ulici Pod Pekárnou čp. 590 ve Vimperku, 2+1, s T. M., trvale bytem Mírová čp. 432, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15.08.2022 do 31.10.2022 za předpokladu dodržení podmínek stanovených dotačním titulem SFPI (SFRB). Nájemné je stanoveno ve výši 50,02 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy

 

Usnesení č. 660

Rada města na základě předložené Zprávy o hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Klášterec – připojení na vodovod“ rozhodla vybrat dodavatele Stavimperk s. r. o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, který podal nejvýhodnější nabídku.

 

Usnesení č. 663

Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vimperk – modernizace MKDS – 2022“ v souladu s ustanoveními Čl. 6 Vnitřní směrnice č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání

 

 

Komentáře

komentářů