NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 25. července 2022

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 25. července 2022

 

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 25. července 2022 kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis některých usnesení bez redakční úpravy):

 

Usnesení č. 619

Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2020 a na základě hodnocení stálé komise přidělit zakázku „Vimperk ošetření dřevin – naléhavost 4/2022“ uchazeči Jiří Včelák, Krejčovice 66, Volary, IČ 67181724.

 

Usnesení č. 629

Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 18.000 Kč Radě rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu, Vimperk, Pivovarská 69, 385 01 Vimperk na úhradu nákladů na projekt Prevence rizikového chování na základě závěrů a doporučení komise prevence ze dne 03.05.2022. Dotace bude poskytnuta z kapitoly komise prevence. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.12.2022.

 

Usnesení č. 630

Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 12.000 Kč Střední škole a Základní škole, Vimperk, Nerudova 267, 385 01 Vimperk na úhradu Preventivní aktivity – závislosti zaměřené na prevenci závislostí na základě závěrů a doporučení komise prevence ze dne 03.05.2022. Dotace bude poskytnuta z kapitoly komise prevence. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.12.2022.

 

Usnesení č. 631

Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 31.000 Kč Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, 385 01 Vimperk na úhradu nákladů na projekt Prevence rizikového chování na základě závěrů a doporučení komise prevence ze dne 03.05.2022. Dotace bude poskytnuta z kapitoly komise prevence. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.12.2022.

 

Usnesení č. 632

Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 29.000 Kč Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice na úhradu nákladů na Program prevence rizikového chování ZŠ Vimperk Smetanova na základě závěrů a doporučení komise prevence ze dne 03.05.2022. Dotace bude poskytnuta z kapitoly komise prevence. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.12.2022.

 

Usnesení č. 634

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Architektonickým studiem Hysek, spol. s r. o., se sídlem Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, které je zastoupené Ing. arch. Blankou Hyskovou, jednatelkou, na provedení díla „Územní studie Korkusova Huť (SO 172 a přilehlá plocha VS), s celkovou cenou díla 21.538 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 650

Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 638/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1860 m2 v k. ú. Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s provedením stavebních úprav spočívajících ve vybudování zpevněné plochy ve formě betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubníky (plocha 2 m x 2,6 m) sloužící jako přístup do areálu zahradnictví z ulice Sušická na části výše uvedeného pozemku města Vimperk. Souhlas je vydáván investoru stavby a majiteli přilehlého zahradnictví panu E. J., bytem Pravětín 42, Vimperk, který tuto stavbu provede na své vlastní náklady.

 

Usnesení č. 654

Rada města na základě předložené zprávy o hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na stavební práce s názvem „ČOV Vimperk – postupná obnova betonových konstrukcí“ rozhodla vybrat dodavatele Davida Petrů, IČ 67138055, Nová cesta 2382/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

 

Usnesení č. 656

Rada města na základě předložené zprávy o hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na stavební práce s názvem „Rekonstrukce výměníkových stanic v BD čp. 461 a čp. 462 v ulici SNP, Vimperk“ rozhodla vybrat dodavatele společnost ENERGIE AG Teplo Vimperk s. r. o., se sídlem 1. máje 637, Vimperk, IČ 280 88 654, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání

 

 

Komentáře

komentářů