NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 11. července 2022

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 11. července 2022

 

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 11. července 2022 kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis některých usnesení bez redakční úpravy):

 

Usnesení č. 578

Rada města rozhodla provést výběr zpracovatele žádosti o finanční podporu do plánované výzvy IROP 2021 – 2027, SC 4.1, na projekt „Jazyková učebna, učebna přírodních věd a učebna robotiky“ v ZŠ T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice, formou přímého zadání v souladu s ustanovením čl. 5 vnitřní směrnice č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadat uvedenou zakázku společnosti ML Strategy s. r. o., se sídlem Újezd nad Zbečnem 142, 270 24 Zbečno. Odměna za provedení předmětu smlouvy se sjednává ve výši 99.000,00 Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 581

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 7.3., čl. 7. vnitřní směrnice č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadat přímým zadáním veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Úklid travnatých ploch veřejné zeleně – 2022“ společnosti Městské služby Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6/2, Vimperk I.

 

Usnesení č. 583

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o darování dřevin k vlastnímu zpracování uzavírané mezi V. Š., bytem Brantlova 89, Vimperk, a městem Vimperk dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 588

Rada města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje pořídit novou územní studii s ozn. Územní studie Korkusova Huť SO 172 + VS na základě podnětu pana D. K., trvale bytem Pod Mastníkem 508, Staňkov, kdy pořizovatel podmiňuje D. K. uhradit náklady v plné výši celkové ceny, podle § 30 odst. 3 stavebního zákona a současně schvaluje, aby jejím zpracovatelem bylo Architektonické studio Hysek, s. r. o., Ing. arch Blanka Hysková.

 

Usnesení č. 590

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkoupit dle podané nabídky od Komerční banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha – Staré Město pozemek parc. č. 918/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2 v k. ú. Vimperk, který město Vimperk potřebuje pro realizaci plánované stavební akce označené jako „Komunikační propojení ulice 1. máje a parku – stezka pro pěší“.

 

Usnesení č. 603

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o předčasném užívání stavby na akci „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností EUROVIA CS, a. s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 605

Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova MK v části obce Korkusova Huť“ rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi VKB stavby s. r. o., Buk čp. 51, 383 01 Prachatice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

 

Usnesení č. 612

Rada města na základě předložené zprávy o hodnocení nabídek na zhotovitele stavební zakázky „Vimperk, vodojem Kalvárie – obnova“ rozhodla zadat tuto zakázku Davidu Petrů, IČ 67138055, Nová Cesta 2382/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, který podal nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou ve výši 618.459,00 Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 614

Rada města bere na vědomí oznámení Bc. Miroslava Chvala, jednatele Městských služeb Vimperk, s. r. o., o odstoupení z funkce jednatele Městských služeb Vimperk, s. r. o. Termín ukončení výkonu funkce jednatele je vzájemnou dohodou stanoven na 31.08.2022. Harmonogram předání společnosti bude dohodnut na jednání Rady města Vimperk v pozici valné hromady Městských služeb Vimperk, s. r. o.

 

Usnesení č. 615

Rada města dle ustanovení čl. 6 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 uděluje výjimku z rušení nočního klidu z důvodu pořádání kulturní akce „Léto pod Boubínem vol. 3“, která se bude konat dne 13.08.2022 od 18:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v areálu letní scény.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání

 

 

Komentáře

komentářů