ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejnou zakázku, rozdělila dotace, rozhodla o navýšení pracovního...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejnou zakázku, rozdělila dotace, rozhodla o navýšení pracovního úvazku aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 16. dubna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 434
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na projektové práce na akci: „Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“ rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti EKOEKO s. r. o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 436
Rada města bere na vědomí, že v souvislosti se zajištěním publicity projektu Cyklotrasa Volyňka (č. projektu – CZ.1.14./3.1.00/23.02613), bude alespoň jeden den v týdnu od 07.05. do 13.05.2018 vyvěšena na hlavní budově Městského úřadu Vimperk vlajka EU.

Usnesení č. 437
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 21.03.2018 a rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto:
• Vimpersku, z. s., zastoupeném paní Mgr. Věrou Vávrou, místopředsedkyní spolku, ve výši 11.500 Kč, na částečnou úhradu nákladů (pronájem sálu KD „Cihelna“, propagace) souvisejících s pořádáním akce Pohodová neděle dne 25.11.2018.
• Základní umělecké škole Vimperk, zastoupené panem Mgr. Pavlem Vališem, DiS., ředitelem ZUŠ, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů pronájmu sálu KD „Cihelna“ souvisejících s pořádáním Adventních koncertů, dne 22. a 23.12.2018.
• Základní umělecké škole Vimperk, zastoupené panem Mgr. Pavlem Vališem, DiS., ředitelem ZUŠ, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nákupem nových kostýmů pro žáky tanečního oboru (nákup + ušití).
• Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk, zastoupeném panem Vladislavem Šlégrem, jednatelem spolku, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů (služby dopravce) souvisejících s akcí Oslavy 125 let železniční tratě Strakonice – Vimperk, dne 09.06.2018.
Rada města požaduje předložit vyúčtování nejpozději do dvou měsíců od ukončení každé akce.

Usnesení č. 438
Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o spolupořadatelství města Vimperk na akci „Majáles Vimperk 2018“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 446
Rada města rozhodla o navýšení 0,5 pracovního úvazku na odboru sociálních věcí a zdravotnictví s platností od 01.05.2018 na dobu neurčitou a pověřuje tajemníka MěÚ zabezpečením veškerých požadovaných náležitostí.

Usnesení č. 447
Rada města bere na vědomí žádost o využití kapličky na Lipce a souhlasí s jejím využitím k pořádání koncertu, který se bude konat dne 28.04.2018.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů