ZASEDALA RADA MĚSTA: Jmenovala členy komisí pro konkurzy na funkce ředitelů základní...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Jmenovala členy komisí pro konkurzy na funkce ředitelů základní a mateřské školy

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 9. dubna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 417
Rada města trvá na podané žalobě na vyklizení bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku.

Usnesení č. 420
Rada města souhlasí s úhradou dluhu který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku v celkové výši 28 210 Kč dle dohody o splátkách a stanovuje výši splátek 4 000 Kč měsíčně do úplného uhrazení dluhu. Dojde-li k prodlení byť jednoho bezdůvodného obohacení ve výši nájemného nebo nebude-li dodržována dohoda o splátkách, podá město Vimperk návrh na vyklizení výše uvedeného bytu.

Usnesení č. 421
Rada města rozhodla pronajmout část nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako část manipulační plochy – část parcely KN č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová plocha), za účelem výuky řízení motorových vozidel (jednou až dvakrát v kalendářním měsíci) vždy po dohodě s pronajímatelem, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 02.05.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč ročně. Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání části nemovitosti bez právního důvodu je stanovena 9 Kč/m2/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesení č. 423
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1000/2 – zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu ve smyslu jeho prodeje a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění ocenění pozemku.

Usnesení č. 424
Rada města rozhodla vypůjčit Spolku historického šermu Artego Vimperk, z. s., se sídlem Smetanova 382/9, Vimperk nemovitosti označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 459/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7731 m2, KN č. 459/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti a KN č. 459/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti v k. ú. Vimperk (areál bývalého letního kina) na dobu od 30.07.2018 do 05.08.2018, za účelem pořádání 8. ročníku víkendové akce Bitva na Winterbergu 2018. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce se zapracovanými podmínkami města Vimperk.

Usnesení č. 425
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění technického dozoru stavebníka pro akci „Atletický ovál Vimperk“, mezi městem Vimperk a Jiřím Daňhou, Strážný čp. 68, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 427
Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zadat zakázku „Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2018“.

Usnesení č. 429
Rada města bere na vědomí rozhodnutí ředitele ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice o vyhlášení 5 dnů volna (ředitelské volno) v termínu 25.06.2018 – 29.06.2018 ze závažných organizačních a technických důvodů.

Usnesení č. 430
Rada města jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na funkci ředitele Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace ve složení:
Lukáš Sýs předseda komise, zástupce zřizovatele,
Zdeněk Kutil zástupce zřizovatele,
Ludmila Tomanová zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje,
PhDr. Miloš Beneš odborník v oblasti státní správy ve školství,
Marie Šrámková pedagogický pracovník příslušné školy,
Mgr. Zdeňka Dufková školní inspektor České školní inspekce.

Usnesení č. 431
Rada města jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na funkci ředitele Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice ve složení:
Lukáš Sýs předseda komise, zástupce zřizovatele,
Zdeněk Kutil zástupce zřizovatele,
Jana Palmová zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje,
PhDr. Miloš Beneš odborník v oblasti státní správy ve školství,
Mgr. Josef Bejček pedagogický pracovník příslušné školy,
Mgr. Ludmila Hadravová školní inspektor České školní inspekce,
Mgr. Dana Toušlová člen školské rady příslušné školy.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů