ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala zakázku, neprodloužila nájem bytu, přidělila dotace aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala zakázku, neprodloužila nájem bytu, přidělila dotace aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 9. září kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 795
Rada města rozhodla pověřit Městskou správu domů, s. r. o. Vimperk, aby ve spolupráci s odborem investic a údržby Městského úřadu Vimperk zpracovala řešení bezbariérového přístupu k pracovištím odborů MěÚ Vimperk, které sídlí na adrese Nad Stadiónem 199, Vimperk.

Usnesení č. 796
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi P. K., Vlkonice 87 – Vacov a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, jejímž předmětem je darování psa – fenky křížence středního vzrůstu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 798
Rada města na základě posouzení a hodnocení došlých nabídek na dodavatele veřejné zakázky „Kvalitní úřad, spokojený občan – Strategický plán rozvoje města 2021 – 2029“ rozhodla přidělit zakázku účastníkovi ONplan lab, s. r. o., se sídlem Františka Křižíka 362/1, Praha 7, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 806
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti J. W. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku z důvodu jeho špatné platební morálky a vyzývá jej k vyklizení a předání výše uvedeného bytu nejpozději do 31.10.2019.

Usnesení č. 809
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 325 o výměře 8,9 m2
v bloku AB ve 2. NP v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena ve výši 273,14 Kč/m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 814
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 4/1 – zahrada v k. ú. Výškovice u Vimperka souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním dřevěné demontovatelné stavby přístřešku nad venkovním sezením u hospůdky ve Výškovicích, na výše uvedeném pozemku města za předpokladu, že po dokončení této stavby bude pozemek města uklizen, tj. veškerý zbytkový materiál bude z pozemku odstraněn. Souhlas je vydáván investoru stavby na nájemci objektu čp. 12 paní M. N., Výškovice 12, Vimperk.

Usnesení č. 815
Rada města uděluje souhlas V. B., bytem Mírová 407, Vimperk k umístění reklamního banneru na předvánoční prodej ryb o velikosti 10 m x 1 m, na zábradlí u chodníku kruhové křižovatky ve Vimperku, na pozemku parc. č. 1108/8 v k. ú. Vimperk, v období od 13.12.2019 do 24.12.2019. Souhlas podléhá souhlasnému stanovisku odboru dopravy MěÚ Vimperk.

Usnesení č. 816
Rada města neuděluje souhlas panu V. B., bytem Mírová 407, Vimperk k umístění reklamního banneru na propagaci reklamní akce na prodej matrací, na zábradlí u chodníku kruhové křižovatky v Nádražní ulici ve Vimperku.

Usnesení č. 817
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 Kč spolku Vimpersko, z. s., Svornosti 42/2, Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání akce Malování na asfalt a opékání špekáčků, která se konala 03.09.2019 na dětském hřišti Nad Pekárnou. Dotace bude  poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2019.

Usnesení č. 818
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.000 Kč ZO Českého svazu chovatelů, Zámek 26, Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání okresní výstavy drobného zvířectva, která se bude konat dne 11.10.2019 – 13.10.2019 v areálu ZO ČSCH Zámek 26. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.

Usnesení č. 819
Rada města rozhodla ukončit provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12.08.2019 na stavební práce „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk“ z důvodu technických a provozních překážek při realizaci díla.

Usnesení č. 822
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Vimperk 2019 s Římskokatolickou farností Vimperk, náměstí Svobody 46, Vimperk dle předloženého návrhu. Dotace je poskytována na obnovu všech vstupních dveří do kostela Navštívení Panny Marie ve Vimperku.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů