DOKUMENT: Zpráva o stavu města, kterou ustavujícímu zasedání nové vimperské samosprávy předložilo...

DOKUMENT: Zpráva o stavu města, kterou ustavujícímu zasedání nové vimperské samosprávy předložilo předchozí vedení města Vimperk

Předkládám novému zastupitelstvu zprávu o „Stavu města“, které jsme od 15. 5. 2017 vedli, a to hlavně v oblasti investiční a finanční v „tvrdých datech“.

Tato zpráva je součástí předání funkce k 5. 11. 2018

Finanční stav města
Ke dni 30. 10. 2018 je stav účtu města ve výši plus 71 mil. Kč. Závazky starých půjček budou likvidovány do roku 2022 (zbývá 11,5 mil. budovy Pod pekárnou) a 2025 (zbývá 7,25 mil. zateplení ZŠ Smetanova). Predikce ke konci roku 2018 je, že město bude mít přebytek financí na účtu minimálně mezi 40 – 50 mil. Kč a více. Tyto finance jsme plánovali použít pouze na investice.

Proběhlo první kolo projednání rozpočtu pro rok 2019 se všemi vedoucími odborů městského úřadu se záměrem přísné regulace provozních nákladů úřadu. Závěry a návrhy jsou k dispozici v dokumentech u vedoucího odboru financí.

Je připraven úvěrový rámec v celkové výši 180 mil. Kč, a to zejména na stavbu bazénu a rekonstrukci ulice 1. máje. Tyto úvěry, s  nízkými úroky a fixací úrokové sazby na 10 let, jsou připraveny. Nečerpala se z nich ani koruna. Bude na novém zastupitelstvu, aby rozhodlo o realizaci investic včetně čerpání těchto úvěrových rámců (120 mil. Kč čerpání do konce roku 2019 a 60 mil. Kč do roku 2020).

Investice a opravy

Za období 17 měsíců bylo nebo je realizováno (mimo běžné údržby) kolem 25 velkých a větších investic:
Rekonstrukce ul. Mírová, ul. Nad Stadionem, ul. Hřbitovní, Bořanovice a Výškovice, přechody Pražská a u Tesca, sportovní hřiště na Lipce. Jsou vybudovány na dvou místech podzemní kontejnery. Je dokončována stavba parkoviště pro 22 vozidel u telekomunikační budovy.

Dále se udělaly tyto investice:
Rekonstrukce kuchyně a zázemí ZŠ TGM, sociální zařízení pavilonů a oprava tělocvičen ZŠ Smetanova, úprava šaten a zázemí tělocvičny ZŠ TGM, kuchyně a zázemí MŠ Mírová, oprava střechy, fasády, osvětlení a historické výmalby ZŠ TGM v parku. Probíhá stavba nejmodernější učebny cizích jazyků ZŠ Smetanova, dokončena listopad 2018.

Oplocením dopravního hřiště vznikl u školy prostor pro malou kopanou a basket. Zbourala se vstupní brána s rozšířením parkoviště a opravily i zateplily se kabiny mládeže na zimním stadionu.
Je hotov atletický tartanový areál a zavlažování fotbalového hřiště. Město, aktivitou občanů, vyhrálo soutěž a bylo postaveno „Rákosníčkovo dětské hřiště“.

Provedla se demolice domů v ulici Pasovská a ve Výškovicích.
Byla zahájena tříletá výměna 32 výtahů všech paneláků v majetku města. Jsou hotovy tři a čtvrtý se, přesně podle schváleného harmonogramu dokončuje. Byla zahájena stavba výtahu a úprava navazujících prostor radnice. Dokončeno bude za tři měsíce.

Všechno je finančně pokryto. Vedení města vysoce hodnotí spolehlivost firem a úroveň kvality staveb a technologií. Vše proběhlo dle odsouhlasených smluv. Pro nespolehlivost jsme ukončili smlouvy firmám u výstavby hřiště Lipka a opravy budovy TGM v parku. Stavby dodělaly náhradní firmy. Kolem 11 mil. Kč bylo získáno z investičních grantů.

Byly prodány tři velké domy a kotelna u Sloupů včetně odstranění staré ekologické zátěže. Privátně jsou rozpracovány projekty seniorského Alzheimer centra a dvou bytových domů. Byly prodány pozemky na stavbu rodinných domků v lokalitě Hrabice. Celkem odsouhlasený prodej ZM všeho nepotřebného majetku města byl v roce 2018 více jak 12 mil. Kč.

V rámci pravomoci samosprávy je bytová politika. Město vlastní 1036 bytů, čisté nájemné se pohybuje mezi 25 – 27 mil. Kč ročně již od roku 2010. Z toho 5 mil. jde na splácení úvěru za byty Pod Pekárnou (zbývá ještě 11,5 mil). Ostatní finance se vrací do oprav a rekonstrukcí domovního fondu. Nájemné za 128 nebytových prostor je 3,3 mil. Kč a díky privatizaci klesá.

Celkový objem hotových a dokončujících se investic a oprav, včetně oprav památek, od 15. 5. 2017 je v objemu min. 135 mil Kč a to bez úvěrového zatížení. To znamená, že od května 2017 do konce října 2018 se zhodnotil majetek města (investiční akce a opravy) o min. 135 mil. Kč. Přitom zůstatek běžného účtu nám klesl pouze o 22 mil. Kč (k 15.5.2017 93 mil Kč a k 30.10.2018 71 mil Kč). Jde tedy o velmi dobrý hospodářský výsledek našeho vedení města. Byl způsoben zejména finanční kázní, zvýšenými daňovými příjmy, přepracováním naddimenzovaných projektů, úspěšným prodejem nepotřebného majetku, efektivitou výběrového řízení, úspěšností grantů i aktivitou privátních firem do města přivést investice. To vše bylo pod kontrolou a plánem vedení města.

Projektová a inženýrská připravenost

Je vydáno platné stavební povolení na bazén a je realizováno výběrové řízení na jeho stavbu. Dokončuje se projekt ulice 1. máje, výběrové řízení na zhotovitele je hotové.

V různých stupních rozpracovanosti jsou projekty parkování a dopravy na sídlišti Míru a na starém sídlišti, ulice Čelakovského včetně parkování, Mírová část 2., parkoviště u zimního stadionu, rekonstrukce objektu čp. 182 v ulici 1. Máje, výstavba rodinných domů Sloup. Dokončuje se projekt sdružené investice kraj – město okružní křižovatky Fišerka s realizací 2019. Jsou rozdělány projekty na kanalizaci a vodu u Sloupů, v Cejsicích, odkanalizování Pravětína a prostoru Karolíny Světlé. Je hotová studie vodní nádrže Hrabice. Jedná se o asi 15 nových klíčových projektů, co Vimperk nutně potřebuje rychle řešit.

Bylo přijato usnesení RM k přípravě podmínek zavedení vysokorychlostního internetu a optického rozvodu po městě. Jedná se o projekt, který má přinést vysokou úroveň a stabilitu rychlosti (na vstupu min. 10 Gb), bezpečnosti, komfortu a konkurenční snížení cen pro koncového zákazníka. A to včetně prvků „chytrého města“ od inteligentního osvětlení a bezpečnosti až po koordinaci parkování a internet věcí s využitím pro město a jeho občany, školy a další orgány města. Je věcí ZM a RM zda v této aktivitě se bude pokračovat.

Správa města

Struktura městského úřadu, v rámci pravomoci samosprávy, je stabilní, nebyly provedeny žádné významné změny. Vznikl nový odbor rozvoje, který zajišťuje hlavně grantovou politiku města. Personálně je městský úřad stabilizován. Pro město pracuje 25 úředníků, pro stát 61. Dne 31. 10. 2018 byl Jan Tůma jmenován novým tajemníkem městského úřadu s nástupem do funkce 1. 1. 2019. Následně bylo dne 1. 11. 2018 vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí finančního odboru s datem pro podání přihlášek 27. 11. 2018.
Došlo k prozatímnímu pověření nového vrchního strážníka městské policie, stal je jím Milan Kobera. Ve službě je 11 strážníků, 5 pracovníků na obsluze kamer a 2 asistenci policie.

Tak toto je pohled na „tvrdá data“ z našeho města, která jsou publikována pro potřebu možné návaznosti pro vedení a zastupitelstvo ve volebním období 2018 – 2022.

Přejeme novému vedení města hodně dobrých výsledků v tomto funkčním období.

Za radu města starosta Pavel Dvořák

 

(Zveřejněno v plném znění bez redakční úpravy, zvýrazněný text – redakce.)

 

 

 

Komentáře

komentářů