ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, souhlasila s umístěním mobilních toalet aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, souhlasila s umístěním mobilních toalet aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 25. června kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 686
Rada města schvaluje protokol (zprávu) o hodnocení nabídek a posouzení nabídek, kterou pořídila komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci: „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Usnesení č. 688
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projektové práce: „Vimperk, Cejsice – vodovod a kanalizace“ společnosti EKOEKO s. r. o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice.

Usnesení č. 690
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 444 v k. ú. Vimperk souhlasí s umístěním mobilních toalet pro návštěvníky Vimperského zámku na části tohoto pozemku v období od 19.06.2018 do 05.10.2018. Souhlas je udělen Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích.

Usnesení č. 691
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 2174/6, parc. č. 2174/7, parc. č. 2192/10, parc. č. 2193/5, parc. č. 2211/11 a parc. č. 2211/15 v k. ú. Vimperk souhlasí se zásahem stavby „I/4 Vimperk – Solná Lhota“ do částí těchto parcel dle předložené projektové dokumentace zpracované společností Mott MacDonald CZ, s r. o. Souhlas je vydáván investoru stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4.

Usnesení č. 698
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 32 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku, 3+1, s Věrou Vávrovou – VAVI, Pivovarská 475, Vimperk, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.07.2018 do 30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Rada města vydává Věře Vávrové – VAVI souhlas k podnájmu uvedeného bytu po celou dobu nájemního vztahu k bytu.

Usnesení č 701
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi zhotovitelem společností Geo Vision s. r. o., Chodovická 472 193 00 Praha 6 a objednatelem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je zpracování záměru „Vimperk – rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník“ dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů