ZASEDALA RADA MĚSTA: Půjčila nemovitost, dala peněžitou dotaci ski klubu, odložila vyklizení...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Půjčila nemovitost, dala peněžitou dotaci ski klubu, odložila vyklizení bytu aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 5. února kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 131
Rada města rozhodla vypůjčit Spolku Historického Šermu Artego, z. s., se sídlem Smetanova 382/9, Vimperk nemovitosti označené jako parcela katastru nemovitostí KN č. 456 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 včetně stavby bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti, která je její součástí vše vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v obci a v k. ú. Vimperk, za účelem uskladnění vybavení pro potřeby a chod Spolku Historického Šermu Artego. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou od 15.02.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 132
Rada města rozhodla pronajmout část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 779/4 o výměře 18 m2
, za účelem umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena od 15.02.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 140
Rada města bere na vědomí informaci o požadavku společnosti VAVI, Pivovarská čp. 475, Vimperk na přidělení dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 městem Vimperk pro zaměstnance této společnosti.

Usnesení č. 147
Rada města rozhodla o odložení výkonu rozhodnutí soudním vyklizením bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku (spis. zn. 9E 6/2017) vedeného proti povinné (z důvodu uhrazení dluhů vzniklých neplacením nájemného a bezdůvodného obohacení ve výši nájemného na uvedeném bytě). Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na nákladech soudního řízení v celkové výši
21.247,20 Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 150
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000 Kč Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. na částečnou úhradu spojenou s regenerací dvou závodníků, Ondřeje Mánka a Tomáše Kalivody, na mistrovství světa juniorů v běhu na lyžích ve švýcarském Gomsu ve dnech 28.01.2018 – 03.02.2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly příspěvky rady města – reprezentace. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30.04.2018.

Usnesení č. 151
Rada města bere na vědomí dopis SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z. s. ze dne 29.01.2018 čj. MUVPK-KS 3585/18 o ukončení členství Ing. Pavla Hlavy v pracovní skupině pro rozvoj sportovního areálu Vodník.

Usnesení č. 152
Rada města nesouhlasí s návrhem Mgr. Jana Jedličky a Ing. Karla Hudečka o ukončení činnosti pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník pro její nečinnost.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů