ZDENĚK KUTIL: Jaroslava Martanová podepsala dohodu o narovnání bez projednání v zastupitelstvu

ZDENĚK KUTIL: Jaroslava Martanová podepsala dohodu o narovnání bez projednání v zastupitelstvu

Zastupitelstvo města (ZM) Vimperk projednávalo v lednu právní rozbor ve věci vymáhání smluvní pokuty za nedodržení termínu zhotovení zakázky od zhotovitele stavby Úpravna vody Brloh. Pověřilo radu města (RM), aby smluvní pokutu začala vymáhat.

Podkladové materiály k jednání, které měli zastupitelé k dispozici, zveřejňujeme na hlavní stránce v rámečku Dokument. Jsme si ale vědomi, že ne každý čtenář zcela rozumí právní řeči či nechce se probírat několika stránkami textu. Proto jsme požádali vimperského radního Zdeňka Kutila, aby pro náš MAGAZÍN stručně a srozumitelně popsal, o co konkrétně se v celé záležitosti jedná a jaké to má nebo může mít důsledky pro město a jeho rozpočet. Tady je vyjádření, které nám Zdeněk Kutil zaslal (v plném znění bez redakční úpravy):

O co šlo? Ve stručnosti. Minulé vedení města přijalo ke smlouvě o dílo několik dodatků a na závěr dohodu o narovnání. V předloženém a projednávaném právním názoru bylo zjištěno:

1. Že zhotovitel dodatkem č. 2 přijatým RM dostal výhodu 9 měsíců času pro dokončení díla. V dostupné dokumentaci nebyl zjištěn důvod pro tuto výhodu.

2. Zhotovitel nestihl, i přes prodloužení termínu dokončení díla, dílo včas dokončit. RM nejprve v prosinci roku 2015 odmítla prodloužit termín. Avšak v zápětí, v měsíci březen 2016, uzavřela dohodu o narovnání, kde prodlužuje termín díla do května roku 2016.

3. V dohodě o narovnání odpustila veškeré pokuty a penále k datumu podpisu dohody, tj. 10. 3. 2016. K tomuto datu by penále, vyplývající ze smlouvy o dílo, činilo 1 750 000 Kč.

4. Obec může promíjet pohledávky a vzdát se svých práv, ale pouze usnesením ZM. Došlo k porušení zákona o obcích a bývalá starostka Martanová podepsala smlouvu, dohodu o narovnání, bez toho, že by toto ZM projednalo. RM má v pravomoci odpustit dluh do výše 20 000 Kč.

Takže dohoda o narovnání není platná. Nová RM bude vymáhat smluvní pokutu na základě pověření ZM. A pokud by současná RM nezadala právní rozbor, lze se domnívat, že by se nikdy zastupitelé o tomto porušení bývalého vedení města nedověděli. Ani nyní nebyla zodpovězena otázka, proč toto nebylo v roce 2016 zastupitelům předloženo k projednání. Chabá argumentace, že penále činilo 866 000 Kč a že proti tomu se stavebník zavázal udělat práci navíc, a to opět bez vědomí zastupitelů, neobstála. Advokátní kancelář, která provedla analýzu celého případu a její právník, který byl na ZM přítomen, zcela jednoznačně vyloučil platnost takovéto dohody. Takto by se s prostředky města opravdu nakládat nemělo.

Zdeněk KUTIL, člen Rady města Vimperk

(red)

 

 

Komentáře

komentářů