ZASEDALA RADA MĚSTA: Přidělila zakázky, jednala o Vimperských novinách a schválila peněžité...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Přidělila zakázky, jednala o Vimperských novinách a schválila peněžité odměny

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 6. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1239
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci „Vimperk, ul. K. Světlé vodovod a kanalizace – projektové práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a obchodní firmou VH-TRES spol. s r. o., Senovážné náměstí 240/1, České Budějovice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1240
Rada města bere na vědomí projektovou dokumentaci – studii “Vimperk, ul. Pražská – úrovňová křižovatka na silnici I/4, s ul. Boubínská a Husova“ a souhlasí s dalším navrženým postupem projektových prací dle návrhu projektanta Ing. M. Janouška.

Usnesení č. 1241
Rada města rozhodla přidělit dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 veřejnou zakázku na akci: “ Vimperk, ulice 1. máje parkoviště u zimního stadionu – projektové práce“ uchazeči Ing. Miroslavu Janouškovi, Krátká 1264 Prachatice.

Usnesení č. 1245
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o dočasném využívání pozemků v jejich vlastnictví pro zajištění přístupu k vodní nádrži Vodník pro potřeby odběru vody za účelem technického zasněžování sportovně rekreačního areálu Vodník. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Tato smlouva je bezúplatná. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 1250
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o reklamě se společností Reno Šumava a. s. na poskytnutí finanční částky určené na materiální zajištění Plesu města Vimperk v roce 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1251
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o reklamě se společností ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o. na poskytnutí finanční částky určené na materiální zajištění Plesu města Vimperk v roce 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1252
Rada města schvaluje zásady pro vydávání zpravodaje města Vimperk „Vimperské noviny“ dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2018.

Usnesení č. 1253
Rada města pověřuje příspěvkovou organizaci MěKS Vimperk vydáváním VN.

Usnesení č. 1254
Rada města pověřuje finanční odbor předložením rozpočtového opatření do zastupitelstva města spočívající v přesunu finančních prostředků určených na vydávání Vimperských novin z rozpočtu odboru ŠK roku 2018 do rozpočtu MěKS Vimperk.

Usnesení č. 1255
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem Vimperk a advokátní kanceláří MT Legal s. r. o. dle předloženého návrhu s 3 navrženými změnami. Smlouva se týká právní analýzy a dalších kroků pro realizaci projektu Smart city Vimperk.

Usnesení č. 1258
Rada města rozhodla vypůjčit prostory č. 311 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku o výměře 95,56 m2
SHŠ Berit, o. s., Nádražní 597 Vimperk, za účelem zřízení skladu a společenského prostoru pro potřeby uvedeného spolku, a to na dobu neurčitou s platností od 08.12.2017. Náklady na služby z uvedeného prostoru bude hradit vypůjčitel. Způsobilost předmětu za účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel.

Usnesení č. 1259
Rada města bere na vědomí předloženou koncepci řešení projektu „Vimperk – projekt regenerace starého sídliště“, kterou vypracoval podnikatel Ing. arch. J. Kročák, Otakarova 20 České Budějovice a pověřuje odbor investic a údržby organizací veřejného projednání této koncepce s veřejností v únoru 2018.

Usnesení č. 1260
Rada města rozhodla udělit odměnu Zdeňku Ženíškovi, tajemníkovi Městského úřadu Vimperk dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1261
Rada města rozhodla udělit odměnu řediteli Městského kulturního střediska Vimperk Jaroslavu Pulkrábkovi dle předloženého návrhu.

(red)

Ilustrační foto: (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů