ZASEDALA RADA MĚSTA: První usnesení letošního roku

ZASEDALA RADA MĚSTA: První usnesení letošního roku

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 13. ledna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 3
Rada města rozhodla poskytnout znak města Vimperk na akcích pořádaných Kynologickým klubem Vimperk a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu vyřízením žádosti.

Usnesení č. 4
Rada města rozhodla podat žádosti o grantovou podporu do Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury a pověřuje referenty odboru školství, kultury a cestovního ruchu jejich podáním.

Usnesení č. 10
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru převedení nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti paní Marie Hodinové v prostorech č. 303 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku, které má v pronájmu za účelem provozování květinové síně na Milana Bouzka, obchodní činnost, Chlumčany 387, a to v souladu s § 2307 OZ.

Usnesení č. 11
Rada města souhlasí s výměnou oken v objektu v ulici Pivovarská čp. 322 ve Vimperku, který má v nájmu BH-Nemocnice Vimperk, Pivovarská 158, Vimperk, dle cenové nabídky společnosti OKNOTHERM, s. r. o., Linecká 377, Kaplice, ve výši 204.298 Kč bez DPH. Náklady na výměnu oken budou financovány v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem Vimperk a BH-Nemocnicí Vimperk a.s. ze dne 13.01.2010, dle článku 5.6, tj. z uhrazeného nájemného nájemce – BH-Nemocnice a. s. pronajímateli městu Vimperk.

Usnesení č. 12
Rada města rozhodla pronajmout část nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako: část manipulační plochy – část parcely KN č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová plocha) Autoškole Ryvola, Bohumilice 57, Čkyně, za účelem výuky řízení motorových vozidel (jednou až dvakrát v kalendářním měsíci) vždy po dohodě s pronajímatelem, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15.01.2020.  Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč ročně. Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání části nemovitosti bez právního důvodu je stanovena 9 Kč/m2
/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesení č. 20
Rada města schvaluje výroční zprávu o činnosti povinného subjektu města Vimperk v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období roku 2019 a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit její zveřejnění na úředních deskách a webových stránkách města.

Usnesení č. 22
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavební zakázky „Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“ vůči zhotoviteli stavby Pavlu Tisoňovi, Libínské Sedlo 5, Prachatice ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, a to za dobu prodlení v délce 20 dnů.

Usnesení č. 23
Rada města na základě předložené Zprávy o hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Vimperk, ulice Čelakovského – rekonstrukce místních komunikací“ rozhodla vybrat dodavatele Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Slavníkovců 455, Chýnov, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 24
Rada města rozhodla zadat administraci zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Vimperk, areál U Sloupů – napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“ Ivaně Šilhanové, Vyšovatka 11 a pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů