ZASEDALA RADA MĚSTA: Poslední jednání radních v roce 2019

ZASEDALA RADA MĚSTA: Poslední jednání radních v roce 2019

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 30. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1136
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování supervize na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociálně – právní ochrany dětí mezi objednavatelem městem Vimperk, Steinbenerova 6, Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem smlouvy.

Usnesení č. 1137
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování supervize na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociální práce mezi objednavatelem městem Vimperk, Steinbenerova 6, Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem smlouvy.

Usnesení č. 1138
Rada města souhlasí s vypracováním Přepravních podmínek služby Taxík Maxík dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1141
Rada města v působnosti zřizovatele podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, dává souhlas Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice k nabytí účelově určených finančních darů ve výši 53.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s jazykově – poznávacím pobytem žáků ve Skotsku.

Usnesení č. 1142
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Jihočeského kraje, 1. výzvy pro rok 2020 Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací na akci „Vimperk, ul. Čelakovského – rekonstrukce místních komunikací“, žadatel město Vimperk. Rada města pověřuje odbor rozvoje administrací uvedené žádosti o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 1143
Rada města souhlasí s účastí a úhradou cestovních nákladů Petra Málka (zaměstnanec MěSL Vimperk s. r. o.) v souvislosti s veletrhy cestovního ruchu REGIONTOUR 2020, ITF Slovakia Tour 2020 a Holiday World 2020.

Usnesení č. 1145
Rada města souhlasí s novým zněním „Smluv o svozu a odstraňování odpadu“ na dobu určitou a neurčitou, které budou uzavírány s právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, jejichž podpisem jsou pověřeny Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk, zastoupené jednatelem Ing. Janem Králem, na základě plné moci schválené usnesením Rady města č. 956 ze dne 07.11.2011.

Usnesení č. 1146
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ TGM Vimperk – odvodnění a rekonstrukce kanalizace“ se společností STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1164
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek článek VII odstavec 6 uzavřít Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi poskytovatelem společností Keystone Company a. s. Korunní 2569/108, Vinohrady Praha 10 a objednatelem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1165
Rada města schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad nákladů na pořízení kopií dokumentů mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk jeho vydáním. Platnost sazebníku je do 31.12.2020.

Usnesení č. 1167
Rada města rozhodla, že město jako jediný společník obchodní společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o. v působnosti valné hromady uvedené společnosti souhlasí s pořízením vyvážecího stroje s předpokládanou hodnotou 6.500.000 Kč bez DPH, když nákup uvedeného stroje bude spolufinancován z dotace poskytnáté SZIF v rámci Programu rozvoje venkova. Dotace činí 50 % nákladů.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů