ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zveřejnila záměr pronájmu, zadala zakázku aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zveřejnila záměr pronájmu, zadala zakázku aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 16. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1117
Rada města rozhodla uzavřít uznání dluhu a dohodu o splátkách se společností Městské lesy Vimperk, s. r. o., Podzámčí 612, Vimperk dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1119
Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu“ mezi provozovatelem: Městské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupeným jednatelem Ing. Janem Králem a původcem: město Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupeným  starostkou města Ing. Jaroslavou Martanovou, dle předloženého návrhu a pověřuje jejím podpisem starostku města Vimperk.

Usnesení č. 1120
Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o svozu a odstraňování složek z odděleného sběru komunálního odpadu“ mezi provozovatelem: Městské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupeným jednatelem Ing. Janem Králem a původcem: město Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupeným starostkou města Ing. Jaroslavou Martanovou, dle předloženého návrhu a pověřuje jejím podpisem starostku města Vimperk.

Usnesení č. 1127
Rada města navrhuje Vlastimilu Ryvolovi, AUTOŠKOLA, Luční 498, Vimperk ukončení nájemního vztahu k části manipulační plochy – část parcely KN č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová plocha), (pronajatou za účelem výuky řízení motorových vozidel), dohodou, ke dni 31.01.2020.

Usnesení č. 1128
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako: část manipulační plochy – část parcely KN č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová plocha) za účelem výuky řízení motorových vozidel (jednou až dvakrát v kalendářním měsíci) vždy po dohodě s pronajímatelem, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 1500 Kč ročně. Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání části nemovitosti bez právního důvodu je stanovena 9 Kč/m2
/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesení č. 1135
Rada města rozhodla na základě odst. 6, článku VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Areál vodních sportů Vimperk – změna stavby před dokončením č. 3 –posouzení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby“ obchodní firmě České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 – Dejvice, IČO: 68407700 a pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky dle nabídky Doc. Ing. Bohumila Šťastného, Ph.D.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů