ZASEDALA RADA MĚSTA: Udělila výjimku z vyhlášky, poskytla znak města aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Udělila výjimku z vyhlášky, poskytla znak města aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 5. června kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 499
Rada města souhlasí s poskytnutím tiskového podkladu desky, která se nachází v presbytáři hřbitovního kostela sv. Bartoloměje, a jeho následnou reprodukcí v připravované knize „DĚTI A DĚTSTVÍ Od středověku na práh osvícenství“ společnosti NLN s. r. o.

Usnesení č. 501
Rada města rozhodla udělit společnosti Rohde & Schwarz výjimku z OZV č. 3/2018 v souvislosti s pořádáním hudební oslavy R&S Way Music Party.

Usnesení č. 502
Rada města rozhodla poskytnout znak města Vimperk společnosti Rohde & Schwarz pro užití na fotbalových dresech dětí, které budou reprezentovat vimperský závod na sportovním utkání k výročí 50 let od založení závodu Rohde & Schwarz v německém Teisnachu.

Usnesení č. 511
Rada města trvá na svém usnesení č. 404 ze zasedání RM dne 06.05.2019 z důvodu špatné platební morálky (opakujících se dluhů na bytě č. 14 v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku) žadatelky B. T. .

Usnesení č. 512
Rada města stanovuje v souladu s podmínkami dotace získané na výstavbu bytů pro příjmově vymezené osoby od SFRB a MMR nájemné pro nově uzavírané nájemní smlouvy v bytových domech Pod Pekárnou čp. 590, 591 a 592 ve Vimperku ve výši 44,50 Kč za 1m2 podlahové plochy/měsíc, které bude navyšováno každým rokem o inflační doložku, a to s platností od 01.07.2019.

Usnesení č. 513
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, č. prostor 313 o celkové výměře 15,30 m2 Ing. Josefu Pubalovi, bytem Čkyně 35, 384 81 Čkyně za účelem zřízení kanceláře pro finanční poradenství pro zprostředkovatelskou činnost ve finančnictví a pojišťovnictví. Nájemné je stanoveno ve výši ve výši 273,14 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15.06.2019. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.07.2019.

Usnesení č. 514
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci “Sportovně rekreační areál Vodník – rekonstrukce vnitroareálového rozvodu vody” se společností Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 515
Rada města rozhodla podle odst. 6, článku VII. Vnitřní směrnice č.1/2014 zadat realizaci stavební zakázky „Úprava bezejmenného potoka, k. ú. Vimperk – přístupová lávka“ společnosti VKB stavby, s. r. o., Buk 51, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 516
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení díla „Vimperk, ÚV Brloh – úpravy řídicího systému“, mezi městem Vimperk a společností ČEVAK a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 3, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 522
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.03.2019 mezi městem Vimperk a Pavlem Tisoněm, Libínské Sedlo 5, Prachatice na realizaci stavební zakázky „Dům č. p . 8, náměstí Svobody Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“, dle předloženého návrhu.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů