ZASEDALA RADA MĚSTA: Vybrala auditora, vypověděla nájmy, rozdala dotace aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Vybrala auditora, vypověděla nájmy, rozdala dotace aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 20. května kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 438
Rada města rozhodla zadat provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2019 auditorovi – společnosti AUDIT OBCE, s. r. o., Klatovská 371, Příbram a rozhodla uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření města Vimperk se společností AUDIT OBCE, s. r. o., Klatovská 371, Příbram dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 443
Rada města rozhodla žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku s M. J. nevyhovět. Dojde-li k prodlení byť jednoho bezdůvodného obohacení ve výši nájemného, podá město Vimperk návrh na vyklizení výše uvedeného bytu k soudu.

Usnesení č. 444
Rada města ruší svůj souhlas k uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici SNP čp. 461, Vimperk, mezi nájemcem P. Ž. a podnájemkyní P. D., trvale bytem Boženy Němcové 362, Vimperk, a pověřuje odbor hospodářský a bytový a MěSD Vimperk, s. r. o. k provedení potřebných právních jednání v souvislosti s porušováním práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.

Usnesení č. 446
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu prostor určených k podnikání č. 304 v ulici Klostermannova čp. 367 ve Vimperku Z. T., trvale bytem Karla Weise čp. 397, Vimperk. Nájemní poměr skončí uplynutím 6 měsíční výpovědní lhůty.

Usnesení č. 456
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč ZUŠ Vimperk, Nerudova 297, Vimperk na úhradu nákladů spojených s vydáním almanachu u příležitosti 70 let od svého založení. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.

Usnesení č. 457
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 4.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě z. s. – Okresnímu mysliveckému spolku Prachatice, Starokasárenská 192, Prachatice na úhradu nákladů spojených s pořádáním chovatelské přehlídky trofejí 2018 ve dnech 14.05.2019 – 19.05.2019 ve Strunkovicích nad Blanicí. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.

Usnesení č. 460
Rada města rozhodla poskytnout R. S., Luční 500, Vimperk, dotaci ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Vimperk na částečnou úhradu nákladů na opravu povrchu ohradní zdi na pozemku KN 337 v ulici Zámek ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu odboru ŠK. Žadatelka předloží závěrečné vyúčtování nejpozději do 30.11.2019.

Usnesení č. 461
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o předčasném užívání stavby na akci: „Vimperk, ulice Mírová – autobusová zastávka“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a obchodní společností STRABAG a. s, Na Bělidle 198/21, Praha 5, dle předloženého návrhu

Usnesení č. 464
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace na akci „Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce“, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a Ing. arch. J. Kročákem, Otakarova 20, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 465
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.000 Kč Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., 1. máje 268, 385 01 Vimperk na úhradu nákladů spojených s dopravou na krajské kolo kopané v rámci turnaje Mc Donald Cup, které se uskuteční dne 21.05.2019 ve Strakonicích. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů