ZASEDALA RADA MĚSTA: Neprodloužila nájem bytu, přidělila peněžitou dotaci, zadala veřejnou zakázku...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Neprodloužila nájem bytu, přidělila peněžitou dotaci, zadala veřejnou zakázku aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 12. března kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 242
Rada města dává souhlas Mateřské škole, Vimperk, 1. máje 180, příspěvkové organizaci k zakoupení dlouhodobého hmotného majetku – varné pánve do školní kuchyně v předpokládané hodnotě 120.000 Kč včetně DPH z fondu investic organizace, kterou příspěvková organizace použije pro svou činnost.

Usnesení č. 243
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti H. V. o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 13 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku pro dluhy váznoucí na uvedeném bytě a vyzývá H. V. k vyklizení a předání bytu městu Vimperk nejpozději do 30.04.2019.

Usnesení č. 248
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, č. prostor 303 o celkové výměře 49,95 m2 Oční optika – Daniel Šmejkal, Malé náměstí 2, Prachatice, za účelem zřízení provozovny oční optiky. Nájemné je stanoveno ve výši 1.255 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.04.2019. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.07.2019.

Usnesení č. 251
Rada města pověřuje členku Zastupitelstva města Vimperk MVDr. Šárku Janáskovou zvolenou pro toto volební období 2018 – 2022 k tomu, aby před ní snoubenci, při sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují do manželství (v souladu s ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

Usnesení č. 252
Rada města pověřuje členku zastupitelstva města k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech: MVDr. Šárku Janáskovou (v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Rada města tímto pověřuje jmenovanou členku na celé volební období 2018 – 2022.

Usnesení č. 253
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč spolku Senior klub Vimperk z. s., Sklářská 399, Vimperk na pronájem sálu KD Cihelna při pořádání „Májové veselice“ pro seniory města a hosty dne 14.05.2019. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.

Usnesení č. 254
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6 čl. VII vnitřní směrnice č. 1/2014 zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, zadat veřejnou zakázku na dodávku zařízení na měření rychlosti LTI 20/20 TruCAM II dodavateli společnosti ATS – TELCOM PRAHA a. s. se sídlem Nad elektrárnou 1526/45, Praha 10.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů