ZASEDALA RADA MĚSTA: Změnila usnesení, uzavřela smlouvy, zadala zakázku aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Změnila usnesení, uzavřela smlouvy, zadala zakázku aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 25. února kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 190
Rada města rozhodla změnit usnesení č. 1168 ze dne 18.10.2006 v tomto znění: Rada města souhlasí se zřízením veřejných parkovacích míst pro ZTP, v souladu s platnou legislativou a souhlasí s jmenovitým přidělováním vyhrazených parkovacích míst na území města Vimperk držitelům průkazu ZTP/P. Rada města si v případech zvláštního zřetele hodných vyhrazuje právo rozhodnout o přidělení vyhrazeného parkovacího místa i jiné osobě s těžkým pohybovým omezením.

Usnesení č. 192
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na projektové práce: „Vimperk, ČOV Lipka, kořenová čistírna – projektové práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností ČEVAK a. s., Severní 2264/8, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 194
Rada města rozhodla zadat (vybrala k uzavření smlouvy) veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastníku zadávacího řízení společnosti STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 196
Rada města schvaluje dodatek č. 15 k servisní a materiálové smlouvě č. 076/07 mezi společností MIN servis spol. s. r. o., Skuherského 65, České Budějovice a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk podle předloženého návrhu. Předmětem tohoto dodatku je změna a optimalizace provozu kopírovacích strojů Městského úřadu Vimperk.

Usnesení č. 197
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o servisní činnosti mezi společností VÝTAHY LINE s. r. o., Blahoslavova 14/16, České Budějovice a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu. Předmětem této smlouvy je servisní činnost dle ČSN 27 40002 a 27 4007 a to pro 1 ks hydraulického osobního výtahu LC HYDRO 450 kg, jež je součástí objektu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6/2.

Usnesení č. 198
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva pro rok 2019 na projekt „Mobilní rozhlas“ a pověřuje odbor rozvoje podáním této žádosti o dotaci dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 205
Rada města souhlasí s úhradou dluhu V. M., který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu č. 24 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku v celkové výši 29.835 Kč (dluh k 21.02.2019) dle dohody o splátkách a stanovuje výši splátek 1.664 Kč měsíčně do úplného uhrazení dluhu. Dojde-li k prodlení byť jednoho měsíčního nájemného nebo nebude-li dodržována dohoda o splátkách, bude nájemkyni dána výpověď z nájmu bytu.

Usnesení č. 206
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 307 o výměře 42 m2
v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u prostor reprezentativních ve výši 687,01Kč/m2/rok, skladových ve výši 549,59 Kč/m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 209
Rada města souhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího místa pro majitelku domu V. H., náměstí Svornosti čp. 34, Vimperk. Místo bude vyhrazeno na dobu určitou do 31.12.2025 na základě rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk o zvláštním užívání pozemních komunikací.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů