RADNICE INFORMUJE: Aktuální informace ke změně číslo 2 Územního plánu Vimperk

RADNICE INFORMUJE: Aktuální informace ke změně číslo 2 Územního plánu Vimperk

Zamýšlená výstavba na Vodníku / Foto: majitelé Výletní restaurace Vodník
Protože se množí dotazy, v jaké fázi se nachází změna číslo 2 Územního plánu Vimperk,  mimochodem se jedná i o “horké téma” Vodník, jako pověřený zastupitel pro územní plán cítím povinnost o tomto tématu krátce informovat.

Zastupitelstvo města dne 28.1. 2019 na svém zasedání rozhodlo  o námitkách podaných k návrhu změny územního plánu a vyhodnotilo připomínky podané k této změně s vědomím, že se k tomuto návrhu vyhodnocení budou ještě vyjadřovat dotčené orgány. To se také stalo. S vypořádáním dvou námitek dotčené orgány ne zcela souhlasily, u jedné námitky požadují změnu a k druhé námitce, týkající se Vodníku, vydaly nesouhlasné stanovisko.

Námitka č.1 – Lokalita Vodník – výškový limit staveb

“Vyhověním námitce č. 1 dle předloženého návrhu rozhodnutí o ní, představující navýšení výškové hladiny zástavby v ploše OV v areálu Vodník ze současných 11 m na požadovaných 13 m, je v rozporu s ochranou krajinného rázu na dané lokalitě.”

Námitka č. 6 – Lokalita U Sloupů – výskyt zvláště chráněných druhů rostlin

“…Správa respektuje rozhodnutí neměnit funkční využití předmětné plochy, ale požaduje do odůvodnění rozhodnutí o námitce doplnit, že bez povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin uvedených v § 49 ZOPK nebude možné vydat žádné opatření stavebního úřadu potřebné k umístění stavby…”

Z výše uvedeného je patrné, že záporné stanovisko bylo vydáno pouze k výškovému limitu v lokalitě Vodník. Odbor životního prostředí na kraji se odkazuje na vyjádření od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. I s ohledem na doporučení agentury vyhodnotit konkrétní projektové řešení samostatně z hlediska ochrany krajinného rázu dle metodického postupu “Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004)” jsme se rozhodli dát tuto možnost protistraně. Termín je do 25.3.2019 a do této doby by měla protistrana dodat požadované posouzení, které si nechává zpracovat na vlastní náklady.

Zastupitelstvo rozhodne na základě vyjádření krajského úřadu, vyjádření agentury a na základě detailnějšího posouzení konkrétního záměru dle doporučené metodiky rozhodne o dalším postupu ke změně č.2 ÚP na svém zasedání. Nemůžeme předjímat, zda-li posouzení bude kladné či záporné, ale považujeme tento postup za zcela legitimní, spravedlivý pro všechny zúčastněné strany. O tomto postupu byli informováni zastupitelé na svém pracovním zastupitelstvu 22.2.2019 a vedla se diskuze i na zastupitelstvu 26.2.2019.

Petr SAMEK, pověřený zastupitel pro územní plán a člen Rady města Vimperk

 

 

Komentáře

komentářů