ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zadala zakázky, přidělila dotace aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zadala zakázky, přidělila dotace aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 18. února kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 160
Rada města v souladu s § 27 odst. 7 pism. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uděluje souhlas Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, k přijetí daru 30 ks PC a 30 ks LCD od Správy informačních technologií města Plzeň, Dominikánská 4, Plzeň 1.

Usnesení č. 161
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 06.02.2019 a rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto: (Informujeme v samostatném článku – pozn. red.)

Usnesení č. 162
Rada města schvaluje „Zásady pro stanovení platového tarifu, výše příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, specializačního příplatku a poskytování odměn ředitelům škol, které zřizuje město Vimperk“ s navrženými změnami, s účinností od 01.04.2019.

Usnesení č. 163
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a společností REPAM ELEKTRO, s. r. o. na poskytnutí věcných cen určených na materiální zajištění městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 164
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a společností WV SYSTEMS, s. r. o. na poskytnutí věcné ceny určené na materiální zajištění městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 165
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a společností VAVI – Věra Vávrová na poskytnutí věcných cen určených na materiální zajištění městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 166
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka Dezidera Kukurici ve výši 841 Kč v měsíci únoru 2019, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost zemřelého.

Usnesení č. 167
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka Jaromíra Kříže ve výši 5.143 Kč v měsíci únoru 2019.

Usnesení č. 180
Rada města rozhodla, aby odbor investic a údržby zajistil zpětvzetí žádosti o společné územní a stavební povolení k dopravní stavbě „Vimperk, ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku parc. č. 760/35 a parc. č. 760/36“.

Usnesení č. 181
Rada města rozhodla, aby odbor investic a údržby zajistil zpětvzetí žádosti o povolení odstranění stavby „Bývalého výměníku tepelného hospodářství v ulici Čelakovského na pozemku parc. č. 760/36 v k. ú. Vimperk“.

Usnesení č. 182
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6 čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Vimperk, ČOV Lipka, kořenová čistírna – projektové práce“ společnosti ČEVAK a. s., Severní 2264/8, České Budějovice.

Usnesení č. 183
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“ s Pavlem Tisoněm, Libínské Sedlo 5, Prachatice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 184
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu, kterou poskytovatel uděluje nabyvateli svůj souhlas a licenci k užití Projektové dokumentace vypracované na akci „Vimperk – ZTV Hrabice“, mezi městem Vimperk a podnikatelem Ing. Jiřím Koplíkem, Rudolfovská tř. 367/148, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 185
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu, kterou poskytovatel uděluje nabyvateli svůj souhlas a licenci k užití Projektové dokumentace vypracované na akci „Vimperk – ZTV Hrabice“, mezi městem Vimperk a společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, Bukov, Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 187
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč spolku Ski klub Šumava Vimperk z. s., 1. máje 182/16, Vimperk na úhradu nákladů při pořádání XXXIV. Šumavského skimaratonu 2019, který se bude konat ve dnech 23.02.2019 -24.02.2019 na Kvildě. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.4.2019.

Usnesení č. 188
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč spolku Ski klub Šumava Vimperk z. s., 1. máje 182/16, Vimperk na úhradu nákladů pro účastníky mistrovství světa juniorů a U23 v Lahti a Olympijského festivalu mládeže v Sarajevu. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.

Usnesení č. 189
Rada města Vimperk rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.600 Kč spolku TJ ŠUMAVAN VIMPERK z. s., 1. máje 321, Vimperk na úhradu nákladů při pořádání domácího turnaje v rámci 17. kola Jihočeské ligy mužů ve florbalu, které se konalo dne 16.02.2019 v Kašperských Horách. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.03.2019.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů