ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila smlouvy, zadala zakázku, jmenovala komisi aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila smlouvy, zadala zakázku, jmenovala komisi aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 28. ledna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 85
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování supervize na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi objednavatelem městem Vimperk, Steinbenerova 6, Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem smlouvy.

Usnesení č. 86
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování supervize na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociální práce mezi objednavatelem městem Vimperk, Steinbenerova 6, Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem smlouvy.

Usnesení č. 87
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora pro děti v Nové Peci pro rok 2019 v období od 17.08.2019 do 24.08.2019 mezi Přátelé dětí z. s., Menšíkova 1154, Prachatice a městem Vimperk dle přiloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 96
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6 čl. VII Vnitřní směrnice č. 1/2014 zadat stavební zakázku „Výměna střešní krytiny na objektu ZŠ TGM Vimperk č. p. 268 – I. etapa“ společnosti Střechy Záleský Josef, s. r. o., Purkártova 628, Vimperk a pověřuje odbor investic a údržby přípravou podkladů pro uzavření příslušné smlouvy o dílo.

Usnesení č. 97
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 10.09.2018, jejímž předmětem je zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci „Instalace výtahu do č. p. 6, Vimperk“, mezi městem Vimperk a společností GPLINVEST, s. r. o., Knežkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 98
Rada města rozhodla na základě usnesení č. 27 ze dne 14.01.2019, aby odbor investic a údržby zajistil zpětvzetí žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu „Vimperk, ulice K. Světlé – vodovod a kanalizace“.

Usnesení č. 100
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Vimperk, ČOV Lipka, kořenová čistírna-projektové práce“ společnosti ČEVAK a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice.

Usnesení č. 121
Rada města jmenuje od 29.01.2019 komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na pozici ředitele Městského kulturního střediska ve složení: předsedkyně Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, členové – Mgr. Zdeněk Kuncl, Mgr. Dagmar Rűckerová, Ing. Jan Tůma, MPA, Mgr. Pavel Vališ, Ing. Veronika Čermáková – bez práva hlasování s hlasem poradním.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů