ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy o výpůjčce a dodatky smlouvy a ceníku,...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy o výpůjčce a dodatky smlouvy a ceníku, schválila sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 28. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1299
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce movité věci faksimile Alacrawova prvotisku z roku 1484 mezi městem Vimperk a Národním památkovým ústavem, s. p. o. na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1300
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí pro logickou hru Steinbrenerova tiskárna mezi městem Vimperk a paní Renatou Leškovou dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1310
Rada města rozhodla vypůjčit společnosti ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o., se sídlem Špidrova 49, Vimperk nemovitosti označené jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 459/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7731 m2, parc. č. 459/2 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti a parc. č. 459/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti v k. ú. Vimperk (areál bývalého letního kina) na dobu od 12.06.2019 do 16.06.2019, za účelem pořádání letní oslavy společnosti ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o. pro jejich zaměstnance dne 14.06.2019. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce se zapracovanými podmínkami města Vimperk.

Usnesení č. 1313
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1. smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci „Vimperk, ulice 1. máje parkoviště u zimního stadionu – projektové práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a Ing. Miroslavem Janouškem, PROJEKCE Zlatá stezka, Krátká 1264, Prachatice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1314
Rada města schvaluje „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad nákladů na pořízení kopií dokumentů mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím“ podle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk jeho vydáním. Platnost sazebníku je jeden rok.

Usnesení č. 1316
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 Ceníku za stání motorových vozidel na místních komunikacích dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1317
Rada města v působnosti zřizovatele dává souhlas Základní škole Smetanova s navýšením závazného ukazatele mzdové náklady včetně pojištění – maximálně o 160.000 Kč.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – MAGAZÍN z Vimperka i okolí

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů