ZASEDALA RADA MĚSTA: Vydala nové platové výměry ředitelům škol, schválila nákup zasněžovací...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Vydala nové platové výměry ředitelům škol, schválila nákup zasněžovací techniky aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 3. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1211
Rada města vydává nové platové výměry ředitelům základních a mateřských škol, jejichž je město Vimperk zřizovatelem v souvislosti se změnou legislativy s účinností od 01.01.2019 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

Usnesení č. 1216
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 770/1 – trvalý travní porost v k. ú. Vimperk, dle předložené žádosti ve smyslu prodeje pouze její části zařazené v územním plánu města Vimperk do plochy rekreace R-stav a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění dělení a ocenění pozemku.

Usnesení č. 1233
Rada města na základě výsledku zadávacího řízení rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby „Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – oprava interiéru“ se společností SABBIA s. r. o., Neumannova 158, Prachatice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1234
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zahájit výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dům čp. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy a renovace vstupních vrat“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1235
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci “Objekt zázemí, Vimperk – úložné boxy“ ve sportovním areálu Vodník se společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, Vimperk dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1236
Rada města rozhodla, že město Vimperk jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk, souhlasí v působnosti valné hromady, s uzavřením obchodu v roce 2018, který přesáhne hodnotu 500 000 Kč, za účelem pořízení mobilní zasněžovací techniky v částce 19 777,07 EUR pro sportovně rekreační areál Vodník od firmy TECHNOALPIN EAST EUROPA, s. r. o., Priemyselná 2, Žilina.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – MAGAZÍN z Vimperka i okolí

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů