ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvu, poskytla peněžitou dotaci, zadala veřejnou zakázku aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvu, poskytla peněžitou dotaci, zadala veřejnou zakázku aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 1. října kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1009
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory určené k podnikání č. 323 o výměře 7,50 m2 v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 517,57 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 1010
Rada města souhlasí s umístěním sídla podnikání společnosti MUDr. Marcela Habartová, s. r. o., na adrese čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, kde provozuje zubní ordinaci.

Usnesení č. 1011
Rada města rozhodla odložit projednání zápisu z jednání sportovní komise ze dne 20.09.2018 a rozhodla pozvat předsedu komise na příští jednání rady města.

Usnesení č. 1012
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií mezi poskytovatelem společností CENDIS, s. p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a příjemcem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu. Smlouva řeší poskytnutí technického zařízení a systému k vydávání řidičských průkazů podle zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Usnesení č. 1013
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise prevence konaného dne 12.09.2018 a souhlasí s navýšením kapitoly na preventivní činnost škol na celkovou částku 180.000 Kč.

Usnesení č. 1014
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ZO ČSCH Vimperk ve výši 3.000 Kč na pořádání Okresní výstavy drobného zvířectva, která se bude konat ve dnech 12.10.2018 – 14.10.2018 z rozpočtu rady města. Zároveň rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnuté dotace do 30.11.2018.

Usnesení č. 1015
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vimperk, Korkusova Huť – umístění dvou radarových měřičů rychlosti RMR-30“ společnosti EMPEMONT s. r. o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí a pověřuje odbor investic a údržby vystavením příslušné objednávky.

Usnesení č. 1017
Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, odvolává k 01.10.2018 z funkce člena povodňové komise Petera Macorlíka.

Usnesení č. 1017
Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, odvolává k 01.10.2018 z funkce člena povodňové komise Petera Macorlíka.

Usnesení č. 1019
Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, odvolává k 01.10.2018 z funkce člena komise prevence Petera Macorlíka.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů