ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila dodatek smlouvy, zadala veřejnou zakázku, jmenovala zástupce velitele...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila dodatek smlouvy, zadala veřejnou zakázku, jmenovala zástupce velitele jednotky dobrovolných hasičů

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 17. září kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 935
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1. smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci: „Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ XX.17 Pražská – přechod“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, Praha 5, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 949
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Hřbitov ve Vimperku – úprava manipulační plochy“ společnosti KVINT Vlachovo Březí spol. s. r. o., se sídlem Konopiště 45, Vlachovo Březí. Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový vystavením objednávky na tyto stavební práce.

Usnesení č. 950
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým návrhem úplné uzavírky pro automobilovou dopravu od 28.09.2018 do 01.10.2018 a stanovené objízdné trasy v zastavěném území města v důsledku realizace stavby „Doplnění závor na trati Strakonice – Volary, I/4 Vimperk v místě železničního přejezdu P1002 v žel. km 35,375“, zaslaného společností SAFEROAD Czech Republic s. r. o., se sídlem Plzeňská 666, Líně.

Usnesení č. 951
Rada města jmenuje, na základě § 86 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, zástupce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hrabice Radoslava Myslíka, bytem Hrabice 61, s platností od 18.09.2018 a zmocňuje starostu města podpisem jmenovacího dekretu.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů