ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdala peněžité dotace, přidělila veřejné zakázky, obnovila platnost ochranné...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdala peněžité dotace, přidělila veřejné zakázky, obnovila platnost ochranné známky aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 2. července kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 704
Rada města souhlasí se záměrem na zřízení „Re-use centra“ ve Sběrném dvoře Vimperk formou pořízení tří mobilních buněk v rámci „Projektu na recyklaci a předcházení vzniku odpadů“, jehož zajištění svým členům nabízí Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, se sídlem Jirsíkova 2, České Budějovice.

Usnesení č. 705
Rada města bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 20.06.2018 – 22.06.2018 a rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města takto:
– Prostoru města, z. s. zastoupeném panem Ing. Karlem Harazimem, členem spolku, ve výši 7.000 Kč, na částečnou úhradu nákladu (propagační materiály, ozvučení) souvisejících s pořádáním akce Den architektury 2018, ve dnech 28.09.2018 – 04.10.2018. Rada města požaduje předložit vyúčtování nejpozději do dvou měsíců od ukončení akce.

Usnesení č. 706
Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto: II. a III. třída na 28 dětí. Výjimka se uděluje na období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019.

Usnesení č. 707
Rada města rozhodla nakládat s pozemky vedenými jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 2522/1 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2522/162 – ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 2531/2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů, ve smyslu jejich prodeje případně jejich částí dle předloženého návrhu a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění geometrického dělení a ocenění těchto pozemků.

Usnesení č. 713
Rada města nesouhlasí s umístěním oplocení plánované stavby rodinného domu na par. č. 444 v k. ú. Hrabice, na části pozemku města parc. č. 452 v k. ú. Hrabice dle předložené žádosti z důvodu, že na uvedeném pozemku má být budována infrastruktura ZTV lokality Pod Hrabicemi dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení.

Usnesení č. 715
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku souhlasí s umístěním informační cedule (označení rybářského revíru) Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Vimperk dle přiloženého návrhu na pozemku města parc. č. 923/1 v k. ú. Vimperk v místě vyznačeném na přiložené mapě.

Usnesení č. 728
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Mírová přístřešek pro kontejnery na odpad“ společnosti STRABAG a. s. Na Bělidle 198/21, Praha 5.

Usnesení č. 730
Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, bytové domy – instalace a montáž ústředního topení a vodovodních rozvodů – eRTN a vodoměry“ dle předloženého návrhu a pověřuje Městskou správu domů Vimperk, s. r. o. prováděním úkonů souvisejících se zadávacím řízením.

Usnesení č. 732
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.03.2018, jejímž předmětem je provedení akce „MŠ Mírová 442 – vnitřní úpravy hospodářské budovy“ mezi městem Vimperk a společností GSI INVEST, Na Hroudě 3317/22, Praha 10, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 734
Rada města rozhodla obnovit platnost ochranné známky č. 304183 „KRÁL ŠUMAVY VIMPERSKÝ LEŽÁK“ (kombinovaná) v ČR na dalších 10 let, tj. do 07.10.2028. Rada města zároveň rozhodla podat příslušnou žádost o obnovu a uhradit správní poplatek ve výši 5.800 Kč (bez DPH) za obnovení platnosti.

Usnesení č. 737
Rada města soulasí, v působnosti valné hromady firmy MěSl Vimperk, s. r. o., s pořízením investice – kompaktoru (použitého do 5 let věku) určeného pro skládku Pravětín do výše 500.000 Kč.

Usnesení č. 738
Rada města posoudila nabídku uchazeče dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 na akci „Vimperk ošetření dřevin – naléhavost 6/2018“ a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Martin Bláha, Volary.

Usnesení č. 741
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000 Kč SK SNOWRIDERS Vimperk, na podporu závodní činnosti pro juniorské reprezentanty Jana Formánka, Matouše Koudelky a Sáry Veselkové na účast Mistrovství světa juniorů na Novém Zélandě v srpnu 2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města – reprezentace. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.10.2018.

red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů