ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvu na projekt, souhlasila s ukončením výpůjčky aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvu na projekt, souhlasila s ukončením výpůjčky aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 18. června kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 670
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi společností KP projekt s. r. o., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice a městem Vimperk, jejímž předmětem je administrace projektu „Územní studie – Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská“ v době udržitelnosti projektu, dle předloženého návrhu. Cena za provedení díla byla stanovena ve výši 22.500 Kč.

Usnesení č. 671
Rada města Vimperk schvaluje EDS formulář k Registraci akce pro projekt Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému spolufinancovaného ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR dle přiloženého návrhu zohledňujícího změnu finanční spoluúčasti žadatele způsobenou plošným krácením výše dotace o 3 % oproti podané žádosti o dotaci a pověřuje starostu města podpisem uvedeného formuláře.

Usnesení č. 676
Rada města souhlasí s ukončením výpůjčky se Spolkem Bodlina Vimperk, Rodinným a mateřským centrem (dříve Občanské sdružení Bodlina) v ulici 1. máje čp. 194/15 ve Vimperku, k prostorům – místnosti č. 208 a č. 216, dohodou, ke dni 31.08.2018.

Usnesení č. 677
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 571/1 v k. ú. Vimperk souhlasí s prodloužením termínu umístění dočasné dřevěné stavby amfiteátru s pódiem pro konání různorodých kulturních akcí (přednášek, prezentací, diskuzí, promítání filmů apod. pořádaných některými vimperskými spolky) na části tohoto pozemku o výměře cca 250 m2 dle předloženého návrhu do 31.08.2018. Souhlas je
vydáván žadateli, který tímto nese veškerou odpovědnost za uvedenou stavbu, její zabezpečení proti úrazu a případným škodám, které by mohly vzniknout třetím osobám.

Usnesení č. 680
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o uznání závazku mezi zaměstnavatelem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a zaměstnancem Bc. Štěpánkou Válkovou, bytem Česká 670, Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ jejím podpisem.

Usnesení č. 681
Rada města rozhodla uzavřít Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží mezi prodávajícím společností E-AGEO.CZ s. r. o., Jasenná, Praha 4 – Libuš a kupujícím městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je dodávka drogistického a jiného hygienického zboží dle objednávky pro potřeby Městského úřadu Vimperk.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů