ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozhodla o vyklizení bytů, rozdala dotace a zakázky, změnila...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozhodla o vyklizení bytů, rozdala dotace a zakázky, změnila právní zastoupení

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 29. ledna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 100
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 424 ve Vimperku pro dluhy váznoucí na uvedeném bytě a vyzývá nájemníka k vyklizení a předání bytu městu Vimperk nejpozději do 28.02.2018.

Usnesení č. 101
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku a trvá na jeho vyklizení a předání městu Vimperk nejpozději do 15.02.2018.

Usnesení č. 105
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 11.01.2018 a rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto:
• Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk, zastoupeného panem Vladislavem Šlégrem, jednatelem spolku, ve výši 30.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s akcí Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků 2018.
• Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., zastoupené paní Mgr. Dagmar Rückerovou, místopředsedkyní spolku, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s organizací Plesu dechovky a mažoretek, dne 14.04.2018.
• Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., zastoupené paní Mgr. Dagmar Rückerovou, místopředsedkyní spolku, ve výši 30.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí souborů mažoretek Klapeto ZŠ TGM Vimperk (skupiny seniorky, kadetky, littlekadetky), na soutěžích v mažoretkovém sportu.

Usnesení č. 106
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o reklamě a propagaci se společností RESPECT, a. s. na poskytnutí finanční částky ve výši 5.000 Kč určené na materiální zajištění tomboly městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 107
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamních služeb se společností REPAM ELEKTRO s. r. o. na poskytnutí věcných cen v celkové hodnotě 5.000 Kč určených na materiální zajištění tomboly městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 108
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na stavební práce: „Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ XX.17 Pražská – přechod“.

Usnesení č. 111
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na sinici II/145, u Tesca“.

Usnesení č. 113
Rada města rozhodla, na základě odst. 3 čl. VIII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku “Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a soc. zázemí pro ZS ve Vimperku – II. etapa – exteriér” společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk.

Usnesení č. 115
Rada města rozhodla, na základě odst. 3 čl. VIII. Vnitřní směrnice č.1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku “Fotbalové hřiště – dlažba v okolí šaten” společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk.

Usnesení č. 118
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s akad. mal. Jiřím Čechem, Laudova 1026/7,163 00 Praha 6 – Řepy na realizaci akce „Kostel sv. Bartoloměje ve Vimperku – restaurování nástěnných gotických maleb“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 119
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.500 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., MO Vimperk, Mírová 433, na částečnou úhradu nákladů při pořádání bowlingového turnaje tří organizací STP – Vimperk, Prachatice, Volary, který se uskuteční dne 16.08.2018 ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2018.

Usnesení č. 125
Rada města rozhodla vypovědět příkazní smlouvu včetně dodatků č. 1 a č. 2 mezi příkazníkem JUDr. Vladimírem Kyselákem, advokátem, Pražská ul. čp. 30 Příbram II a přistupujícím příkazníkem JUDr. Tomášem Samkem, advokátem, Zahradnická 140 Příbram a dále mandatářem JUDr. Tomášem Samkem, advokátem, advokátní kanceláře Holá&Samek, Pražská 140 Příbram a příkazcem, mandatorem městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a pověřuje starostu města podáním písemné výpovědi.

Usnesení č. 126
Rada města rozhodla, v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014, čl. VII odst. 6 uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb mezi klientem městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a advokátkou Mgr. Eliškou Ketzerovou, Ph.D.LL.M. reg. č. ČAK 14134 Pivovarská 60/12 Vimperk dle předloženého návrhu s účinností od 01.02.2018.

Usnesení č. 127
Rada města souhlasí se záměrem vybudování učebny cizích jazyků v přístavbě pavilónu družin v Základní škole Vimperk, Smetanova 405.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů