JEDNALI ZASTUPITELÉ: Poskytli dotaci městským službám a charitě, odvolali Jiřího Caise z...

JEDNALI ZASTUPITELÉ: Poskytli dotaci městským službám a charitě, odvolali Jiřího Caise z čela výboru…

 

Zastupitelé města Vimperk na svém zasedání 22. ledna kromě jiného projednali a schválili (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 597
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených jako:

• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2450 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba (budova bývalé ubytovny typu „U“ v areálu U Sloupů)
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8618 m2.

Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, které jsou součástí pozemku KN č. 2522/62, dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené budově bez čp./če. Kupní cena byla stanovena znaleckými posudky č. 4085/2017 a č. 4087/2017 vypracovanými znalkyní Evou Petschovou dne 15.03.2017 a dne 14.03.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši celkem 3.205.390 Kč (2.515.950 Kč za budovu s pozemkem pod stavbou a 689.440 Kč a za pozemek kolem budovy tj. 80 Kč/m2). Tato cena je požadována jako cena minimální. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na oddělenía ocenění nemovitostí ve výši 8.293 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města požaduje po zájemcích předložení podrobného popisu podnikatelského záměru na budoucí využití výše uvedených nemovitostí s harmonogramem realizace a termínem dokončení a dále nabídky zajištění splnění
deklarovaného budoucího využití nemovitostí, které bude součástí kupní smlouvy. Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vedení a údržby kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného pozemku KN č. 2522/62 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2406-58/2017. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, a to bezúplatně, když jeho hodnota byla
zohledněna ve stanovené ceně pozemku.

Usnesení č. 598
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti PALESTRA s. r. o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 podanou na zveřejněný záměr č. 86/39/2017 prodeje nemovitostí vedených v katastrálním území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 5566 m2, a to z důvodu nabídnuté nižší kupní ceny, než byla požadována ve zveřejněném záměru.

Usnesení č. 603
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném, bezdůvodném obohacení a plnění za užívání bytu v ulici Mírová 428 ve Vimperku ve výši 91.062 Kč (bez poplatků a úroků z prodlení), dle dohody o splátkách ve výši 2.500 Kč měsíčně. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 31.01.2018.

Usnesení č. 604
Zastupitelstvo města pověřuje radu města vymáhat smluvní pokutu po společnosti ENVI-PUR s. r. o. v souvislosti se stavební zakázkou „Úpravna vody Brloh“.

Usnesení č. 605
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk, Pravětín 23, 385 01 Vimperk, na zajišťování charitativní pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2018. Dotace ve výši 500.000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle předloženého návrhu smlouvy. Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.01.2019.

Usnesení č. 606
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Městským službám Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk pro rok 2018. Dotace ve výši 5.400.000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle předloženého návrhu smlouvy. Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.01.2019.

Usnesení č. 613
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačního programu města Vimperk Program regenerace MPZ Vimperk 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 614
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Libora Kudláče na člena finančního výboru ke dni 22.01.2018.

Usnesení č. 615
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích jmenuje členkou finančního výboru Věru Vávrovou Vimperk s platností od 23.01.2018.

Usnesení č. 616
Zastupitelstvo města odvolává, v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jiřího Caise z funkce předsedy výboru pro rozvoj města s platností k 22.01.2018.

Usnesení č. 617
Zastupitelstvo města jmenuje, v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, Zdeňka Kutila předsedou výboru pro rozvoj města s platností od 23.01.2018.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů