ZASEDALA RADA MĚSTA: Půjčila nemovitosti, schválila dvě peněžité dotace, jmenovala do funkcí

ZASEDALA RADA MĚSTA: Půjčila nemovitosti, schválila dvě peněžité dotace, jmenovala do funkcí

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 15. ledna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 19
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na stavební práce: „Podzemní kontejnery – zpevněné plochy na pozemku parc. č. 78, Vimperk“.

Usnesení č. 21
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilony U10 a SMV3.

Usnesení č. 23
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: MŠ Mírová 442 – vnitřní úpravy hospodářské budovy.

Usnesení č. 30
Rada města rozhodla vypůjčit spolku MISSION Vimperk, z. s., se sídlem 1. máje 103, Vimperk nemovitosti označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 456 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti, KN č. 459/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7731 m2, KN č. 459/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti a KN č. 459/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti v k. ú. Vimperk (areál bývalého letního kina) na dobu od 16.05.2018 do 21.05.2018, za účelem pořádání 4. ročníku Majálesu Vimperk. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce se zapracovanými podmínkami města Vimperk.

Usnesení č. 31
Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit parcelu katastru nemovitostí KN č. 456 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v obci a v k. ú. Vimperk, za účelem uskladnění vybavení pro potřeby a chod Spolku historického šermu Artego Vimperk. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 51
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3.000 Kč Radě ZŠ TGM, z.s., 1. máje 268 Vimperk, na účast v krajském kole florbalu, které se uskutečnilo 09.01.2018 v Týně nad Vltavou. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 28.02.2018.

Usnesení č. 52
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč Radě rodičů při Gymnáziu a SOŠe Vimperk, Pivovarská 69 Vimperk, na účast pěveckého sboru CANTO na projektu „Čtyři kroky do nového světa“ pořádaného Českou filharmonií ve dnech 12.06.2018 – 15.06.2018 a 21.06.2018 v Praze. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.07.2018.

Usnesení č. 53
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o obstarání propagace a reklamy se společností Montela s. r. o. na poskytnutí finanční částky ve výši 5.000 Kč určené na materiální zajištění tomboly městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 54
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o obstarání propagace a reklamy se společností ANTICO Stavební s. r. o. na poskytnutí finanční částky ve výši 3.025 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu určené na materiální zajištění tomboly městského plesu.

Usnesení č. 55
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Bc. Kristýnu Samkovou vedoucí odboru rozvoje s šestiměsíční zkušební dobou s platností od 01.03.2018.

Usnesení č. 56
Rada města jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o., jmenuje Ing. Karla Schwambergera předsedou dozorčí rady Městských lesů Vimperk, s. r. o. s platností od 15.01.2018.

(red)

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů