ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, schválila smlouvu o výpůjčce a sazebník...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, schválila smlouvu o výpůjčce a sazebník úhrad…

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 18. a 28. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1286
Rada města rozhodla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zahájit veřejnou zakázku na dodávky na akci: „Rozšíření systému separace odpadů – město Vimperk“.

Usnesení č. 1288
Rada města rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a JTV a. s., jejímž předmětem je realizace videospotů a textových informací prezentovaných v rámci vysílaného programu.

Usnesení č. 1289
Rada města bere na vědomí formální změnu v platových výměrech ředitelů základních a mateřských škol, jejichž je město Vimperk zřizovatelem v souvislosti se změnou legislativy s účinností od 01.01.2018 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony a následně starostu města Vimperk podpisem předložených platových výměrů.

Usnesení č. 1310
Rada města souhlasí s ukončením výpůjčky prostor č. 308 v ulici Nad Stadionem čp. 199 se Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova čp. 267, dohodou, ke dni 18. 12. 2017.

Usnesení č. 1311
Rada města rozhodla poskytnout slevu na nájemném ve výši 20 % v prostorech sloužící podnikání v domech čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperk, čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku a čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Usnesení č. 1313
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 495 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 za účelem instalace a provozování veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. Nájemné bude ve výši 6.000 Kč/rok.

Usnesení č. 1315
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se spolkem Bike klub Vimperk, z. s. se sídlem Zdíkov čp. 330, Zdíkov novou smlouvu o nájmu č. 40-039/04, jejímž předmětem je pronájem části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označené jako parcela katastru nemovitostí parcel KN č. 804 – ostatní plocha o výměře 4700 m2, za účelem
vybudování a provozování sportovního bikrosového hřiště. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 1322
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Nad Stadionem – rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp. 360“ rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku obchodní firmě Stavební firma HUKO s. r. o., náměstí 14. října 1307/2 Praha 5. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 1324
Rada města na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodla zadat zakázku „Obnova kaple v Křesanově – III. a IV. etapa“ uchazeči TVInvest, s. r. o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 1326
Rada města po posouzení došlých nabídek na zhotovitele stavební zakázky „Obnova městského opevnění na pozemku parc. č. 440 a parc. č. 441 v k. ú. Vimperk – koruna a severní líc zdiva“ rozhodla zadat zakázku uchazeči TVInvest, s. r. o., Jiráskova 163 Vlachovo Březí, který v rámci výběrového řízení podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 1339
Rada města rozhodla změnit své usnesení č. 1077 ze dne 23.10.2017 tak, že prostory v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v 1. PP v bloku AB č. 307 (místnost č. 026) o celkové výměře 185,40 m2 budou vypůjčeny na dobu určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.11.2017 do 31.12.2027. Změna smlouvy o výpůjčce bude řešena dodatkem.

Usnesení č. 1344
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí pro logickou hru Steinbrenerova tiskárna mezi městem Vimperk a Renatou Leškovou dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1345
Rada města schvaluje Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020 s připomínkami a pověřuje vrchního strážníka Městské policie Vimperk dopracováním opatření v jednotlivých bodech.

Usnesení č. 1346
Rada města schvaluje „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad nákladů na pořízení kopií dokumentů mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím“ podle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk jeho vydáním. Platnost sazebníku je jeden rok.

(red)

Celý zápis z jednání 18. prosince (ve formátu PDF)

Celý zápis z jednání 28. prosince (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů