JEDNALI ZASTUPITELÉ: Schválili rozpočet na příští rok, nové vyhlášky, dotaci ski klubu...

JEDNALI ZASTUPITELÉ: Schválili rozpočet na příští rok, nové vyhlášky, dotaci ski klubu a svoje odměny

 

Zastupitelé města Vimperk na svém zasedání 11. prosince kromě jiného projednali a schválili (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 576
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5566 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 122/69/2017 vypracovaným Ústavem znalectví a oceňování při VŠTE České Budějovice ze dne 22.11.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 743.070 Kč. Tato kupní cena je požadována jako cena minimální. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na geodetické dělení a ocenění nemovitostí ve výši 35.833 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 577
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti o prominutí dluhu – poplatku z prodlení ve výši 129.842 Kč z exekučního řízení vedeného pod spisovou značkou 040EX 1195/06 a poplatku a úroku z prodlení 8.841,47 Kč z exekučního řízení vedeného pod spisovou značkou 040 EX 11081/07.

Usnesení č. 578
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje dvou pozemků určených Územním plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ tj. parcely KN č. 890/116 – trvalý travní porost o výměře 1143 m2 a KN č. 890/117 – trvalý travní porost o výměře 1379 m2 vzniklé oddělením dle geometrického plánu č. 238-185/2017 od stávajícího pozemku KN č. 890/45 – trvalý travní porost o stávající výměře 3029 m2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001. Podávání nabídek proběhne formou dobrovolné dražby s tím, že postup při výběru nejvýhodnější nabídky se nebude řídit zákonem č. 26/2000 Sb.

Usnesení č. 579
Zastupitelstvo města schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného s platností od 01.01.2018 takto: ceny v Kč/m3

..                                     domácnosti         ostatní
vodné                              37,78                   37,78
stočné                             33,00                   33,00
CELKEM                          70,78                   70,78
Uváděné ceny jsou bez DPH.

Usnesení č. 580
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 581
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o místním poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2018.

Usnesení č. 582
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o místních poplatcích dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2018.

Usnesení č. 585
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2018 – závazné ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši 292.477.100 Kč včetně financování.

Usnesení č. 586
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk na roky 2019 – 2023.

Usnesení č. 588
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční dotaci zapsanému spolku SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z. s. na zimní provoz a údržbu Sportovního areálu Vodník v roce 2017 ve výši 97.299,96 Kč dle předloženého návrhu smlouvy.

Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.01.2018 v souladu s nařízením vlády ČR č. 318/2017 Sb., měsíční výši odměn a pro neuvolněné členy zastupitelstva takto:
• člen zastupitelstva města za výkon funkce 1.600 Kč za měsíc,
• člen rady města za výkon funkce 5.000 Kč za měsíc,
• předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 2.200 Kč za měsíc,
• člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 1.900 Kč za měsíc,
• měsíční odměna bude poskytnuta ve výši souhrnu dvou nejvyšších odměn za funkce schválené zastupitelstvem města,
• v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města a v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí předsedy nebo člena výboru, komise či zvláštního orgánu obce bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Usnesení č. 590
Zastupitelstvo města stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu města ve výši 700 Kč za jedno zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu města ve výši 500 Kč za jedno zasedání. Odměny nečlenům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně pouze na základě zápisu ze zasedání nebo podkladů příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu města. K zápisům ze zasedání a pokladům příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce starší více jak ½ roku nebude přihlédnuto a odměny nebudou vypláceny.

Usnesení č. 591
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že neuvolněným členům zastupitelstva města a matrikářkám, kteří jsou pověřeni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a vítání občánků bude poskytována odměna ve výši 400 Kč za jeden obřad. Odměna bude poskytována pouze maximálně do výše 2.000 Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována čtvrtletně na základě podkladů odboru vnitřních věcí.

Usnesení č. 593
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o., se sídlem 1. máje 637, 385 01 Vimperk, IČO: 28088654 kupní smlouvu, na základě které uvedená společnost prodá městu stavbu „Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa“ a to za kupní cenu ve výši 3,993.002,00 Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů