ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdala dotační peníze šesti neziskovkám, přidělila veřejné zakázky a...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdala dotační peníze šesti neziskovkám, přidělila veřejné zakázky a další

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 27. listopadu a 11. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1213
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 1.000 Kč pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, Rudolfov na zajištění sociální služby Domov se zvláštním režimem pro občany města Vimperk.

Usnesení č. 1214
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 2.000 Kč pro rok 2017 organizaci Linka bezpečí, z. s., Praha na zajištění projektu Linka bezpečí.

Usnesení č. 1215
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 20.000 Kč pro rok 2017 organizaci MESADA, z. s., Písek na zajištění projektu Sociální rehabilitace MESADA Vimperk.

Usnesení č. 1216
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 2.000 Kč pro rok 2017 organizaci I MY, o. p. s., Soběslav na zajištění projektu Poskytování terénní rané péče v městě Vimperk.

Usnesení č. 1217
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 3.000 Kč pro rok 2017 organizaci Portus Prachatice, o. p. s. na projekt Spolufinancování aktivit Portus Prachatice, o. p. s.

Usnesení č. 1218
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 5.000 Kč pro rok 2017 organizaci Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., Prachatice na projekt Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Usnesení č. 1225
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie do objektu ATS“ obchodní firmě Čevak a. s., Severní 2264/8 České Budějovice.

Usnesení č. 1227
Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava uliční fasády domu čp. 8 náměstí Svobody, Vimperk“ a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Pavel Tisoň, Libínské Sedlo 5, Prachatice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 1229
Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “ Obnova hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – II. etapa – obnova fasády“ a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči SABBIA s.r.o., Neumannova 158 Prachatice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 1232
Rada města rozhodla přidělit dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 veřejnou zakázku na akci: „Vimperk, ul. K. Světlé vodovod a kanalizace – projektové práce“ uchazeči VHTRES spol. s. r. o. Senovážné náměstí 1, České Budějovice.

Usnesení č. 1234
Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk ve dnech 27.12.2017 – 29.12.2017 z důvodu čerpání řádné dovolené.

Usnesení č. 1235
Rada města rozhodla o časově omezeném navýšení 0,5 pracovního úvazku na odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 01.12.2017 do 30.04.2018 a pověřuje tajemníka MěÚ zabezpečení veškerých požadovaných náležitostí.

Usnesení č. 1236
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi ZŠ Vimperk, Smetanova 405 a společností E.ON Energie a. s., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, která řeší výměnu nevyhovujícího osvětlení ve třídách školy dle předloženého návrhu a pověřuje ředitele školy Mgr. Vladana Pokorného uzavřením smlouvy o dílo.

Usnesení č. 1264
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci: „Vimperk, ulice 1. máje parkoviště u zimního stadionu – projektové práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a Ing. Miroslavem Janouškem, PROJEKCE Zlatá stezka, Krátká 1264, 383 01 Prachatice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1265
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa“ podnikateli Ing. arch. Jaromírovi Kročákovi, Otakarova 20, 370 01 České Budějovice a pověřuje odbor investic a údržby přípravou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

Usnesení č. 1266
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.08.2017 se stavební firmou GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10 na provedení díla „Obnova pláště budovy č. p. 167 ve Vimperku“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1280
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném, bezdůvodném obohacení a plnění za užívání bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku ve výši 91.062 Kč, dle dohody o splátkách formou měsíčních splátek ve výši 2.500 Kč.

Usnesení č. 1281
Rada města bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Rakovníku (č. j. 6C 168/2015-168) o zamítnutí žaloby na uložení povinnosti žalovaného, zaplatit žalobci, městu Vimperk, dlužnou částku ve výši 27.233 Kč.

Usnesení č. 1282
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, č. prostor 304 o celkové výměře 45,45 m2 společnosti PERABAL, s. r. o., Špidrova čp. 102, 385 01 Vimperk za účelem zřízení kanceláře. Nájemné je stanoveno u reprezentativních prostor ve výši 656,46 Kč/m2/rok, u prostor skladových ve výši 525,16 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2018. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

(red)

Ilustrační foto: (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání 27. listopadu (ve formátu PDF)
Celý zápis z jednání 11. prosince (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů