PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE: Představuje začátek adventu a zároveň také nového liturgického roku

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE: Představuje začátek adventu a zároveň také nového liturgického roku

 

První adventní neděle, jinak též neděle železná, připadá na období mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Představuje začátek adventu a zároveň také nového liturgického roku. První adventní neděli předchází neděle 34., poslední z nedělí roku starého, vyhrazená Slavnosti Ježíše Krista krále– připomínce Kristovy svrchovanosti nad všemi vládci světa, nadřazenosti etiky a lidskosti nad dobovou morálkou a zákony, přesvědčení, že první i poslední slovo bude mít stejně jen Bůh.
Eschatologické téma se pak s novým liturgickým rokem přenáší i do první poloviny adventu.

Bohoslužby 1. neděle adventní se nesou zcela v tomto duchu. Evangelijní texty mluví o druhém příchodu Krista, nabádají k bdělosti a pokání. Umlkají zpěvy Gloria (Sláva na výsostech Bohu) aby se s o to větší silou a slávou rozezněly opět až o Vánocích. Liturgická barva pro tento i následující dny je fialová (modrá) – barva pokání, ztišení a očekávání. Fialová jsou mešní roucha a fialová je i první svíčka na adventním věnci, který se v tento den světí a poprvé zapaluje.

První adventní svíci nazýváme svící proroků, nebo také svící Naděje. Její světlo nás upamatovává na ty, jež předpověděli narození Ježíše Krista.

Součástí českého katolického adventu jsou také zvláštní mše zvané roráty neboli jitřní. Roráty (z latinkého rorate – rosu dejte) jsou zpívané ranní mše, které se konávaly každý den po dobu celého adventního období. Jejich kořeny sahají až k pravidelným votivním mším k Panně Marii, zavedených zbožným císařem Karlem IV., ke kterým se od 16. století připojila tradice liturgického zpěvu.
Roráty byly komponovány způsobem, kterému se říká tropování. Při tropování se postupovalo následujícím způsobem: na určitou melodii gregoriánského chorálu se narouboval český text, poté se chorál na vhodném místě rozdělil a vložila se do něj samostatná píseň, která dále rozvíjela v chorálu nastolené téma.

S josefínskými reformami začala tradice rorátů upadat a snahy o jejich obnovení během 19. a počátku 20. století jim, i přes veškerou snahu zúčastněných, byly onou pověstnou ranou do vazu. Docházelo k neúměrnému krácení, přepracovávání i vypouštění celých částí, čímž bylo vážně narušeno jejich základní specifikum – dualismus chorál x píseň.

V současné době jsou roráty zařazovány pouze ke konci adventního období (zejména jako reakce na 2. vatikánský koncil, podle kterého se první část adventu věnuje především tématům druhého příchodu Krista). Přesto však můžeme vidět upřímnou snahu uchovat toto výjimečné kulturní dědictví. Nejvěrnějším zpracováním se jeví sborník Nedělních rorátů vytvořený podle rukopisného královéhradeckého rorátníku ze 16. století. Roráty jsou naprosto jedinečnou hudebně liturgickou formou, která nemá v celé Evropě obdoby. V poledních letech opět nabývají mezi lidmi na oblibě, takže se jich můžete zúčastnit i vy, stačí se podívat na stránky vaší diecéze.

My si zde pro naši potřebu uvedeme čtyři ukázky rorátních zpěvů – za každou adventní neděli jednu – společně s notovým záznamem a texty pořízenými Dobroslavem Orlem počátkem 20. století. Hudební stopy jsou z CD Staročeské roráty, které v roce 2008 nahrál sbor milosrdných sester boromejek – celé hudební CD si můžete poslechnout tady.

 

Adventní doba přímo vybízí k zamyšlení, k přehodnocení svého dosavadního smýšlení, jednání i pohledu na svět. Někdo si vystačí sám, jiný nachází svou cestu v dialogu. Pokud jste také z těch, kteří potřebují trochu popostrčit, zkuste si najít vhodného sparingpartnera. Může jím být váš duchovní pastýř, partner, kamarád či kamarádka a nebo také dobrá kniha. A pokud vás kromě Bible žádná nenapadá, ráda vám s tím pomůžu.

V souladu s názvy jednotlivých adventních svící jsem na každý adventní týden připravila několik tipů na filosofickou a theologickou literaturu, která se věnuje danému tématu. Jak už jsme zmínili dříve, první adventní svíčka nese jméno Naděje a nadějí se zabývá i následující pětice výjimečných knih. Věřím, že si z nich vyberete a že vám pomohou začít klást si ty správné otázky tím správným způsobem.

AKVINSKÝ, Tomáš Otázky o ctnostech II – Láska a naděje 

Česko-latinské vydání základního pojednání o etických otázkách od největšího filozofa a teologa středověké církve. Druhá část se zabývá otázkami o lásce, o bratrském napomenutí a o naději.

MARCEL, Gabriel K filosofii naděje 

Ve svazku jsou obsaženy čtyři přednášky, z nichž dvě pocházejí z roku 1933 a zbylé byly prosloveny v létech 1941 a 1942. Mají meditativní, básnicky laděný charakter. Francouzský nábožensky orientovaný filosof existence v nich nahlíží do zášeří prožitkového světa člověka se zřetelem k jeho poznávání, k zážitku vlastnictví, ke vztahu mezi „já“ a „druzí“ a k formování naděje.

MOLTMANN, Jürgen Bůh ve stvoření 

Německý evangelický systematický teolog, jeden ze zakladatelů tzv. politické teologie, analyzuje v této zásadní práci křesťanskou víru ve stvoření a její důsledky. Autorovy názory přispívají k hlubšímu pochopení nejen křesťanské nauky, ale i k prohloubení židovsko-křesťanského dialogu a rozhovoru s ekologickými hnutími současnosti.

MACHOVEC, Milan Filozofie tváří v tvář zániku 

Každý vědecký objev či geniální čin může posloužit ke zničení lidského rodu. Zbožštění významu vědy a techniky umožnilo jejich negativní působení na svět. Jediná možnost záchrany planety spočívá v odstranění patriarchátu a ocenění ženské hierarchie hodnot. V ženském hodnotovém žebříčku totiž triumfuje mateřství, které usiluje o „uchování rodu“. Jedna z mnoha současných filozofických koncepcí záchrany lidstva i světa.

KOHÁK, Erazim Zelená svatozář 

Ekologická etika zosobňuje soubor pravidel, která člověku naznačují, jak by se měl chovat k veškerému mimolidskému světu. Jedná se o hledání trvale udržitelného způsobu života. Kohák tohoto ideového východiska využívá k analýze aktuálního vztahu člověka k vnějšímu světu (zvířata, příroda) a interpretaci současných ekologických koncepcí. Popularizující přednášky předního představitele české ekologické filozofie doplňuje komentovaný soupis literatury o ekologické problematice.

FROLEC, Václav Vánoce v české kultuře
3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001, 343 str., ISBN 80-7021-511-9

Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Svatá hora
Vira.cz
Městská knihovna v Praze 

 

Text a obrazové přílohy: Eva DOLEJŠOVÁ VALACHOVÁ

 

 

Komentáře

komentářů