ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, přidělila dotace, zřídila nový odbor městského...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, přidělila dotace, zřídila nový odbor městského úřadu…

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 30. října kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1090
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 1. a část 2. – projektové práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a Ing. Petrem Tolarem, Nádražní 1771 Písek dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1091
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova kaple v Křesanově – III. a IV. etapa“.

Usnesení č. 1093
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – II. etapa – obnova fasády“.

Usnesení č. 1095
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava uliční fasády domu čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk“.

Usnesení č. 1097
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova městského opevnění na parc. č. 440 a parc. č. 441 v k. ú. Vimperk – koruna a severní líc zdiva“

Usnesení č. 1098
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2014 dle článku V. zadat zakázku „Vimperk, ul. K. Světlé vodovod a kanalizace – projektové práce“.

Usnesení č. 1099
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „ČOV Vimperk – obnova aeračních elementů“ obchodní firmě Čevak a. s., Severní 2264/8 České Budějovice.

Usnesení č. 1101
Rada města rozhodla přidělit dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 veřejnou zakázku na akci: „Vimperk, ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku parc. č. 760/35, parc. č. 760/36 – projektové práce“ uchazeči GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. Budovcova 2530 Písek.

Usnesení č. 1119
Rada města rozhodla v roce 2018 prezentovat město Vimperk na mobilní autobusové kampani a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu zařazením této prezentace do návrhu rozpočtu města na rok 2018 jako součást celkové koncepce prezentace města.

Usnesení č. 1120
Rada města rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města z rozpočtu rady města Sportovnímu klubu ZLOBR Sedlčany z. s. ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů zabezpečení reprezentace ČR Kateřiny Kunclové v silovém trojboji. Vyúčtování dotace bude žadatelem provedeno do 31.12.2017.

Usnesení č. 1121
Rada města rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města z rozpočtu kulturní komise Muzejnímu spolku Vimperského panství ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu realizace výstavy 100 let od bitvy u Zborova, která bude ve dnech 27.10.2017 – 28.11.2017 realizována na dřevěném oplocení budovy ZŠ TGM Vimperk. Vyúčtování dotace bude žadatelem provedeno do 31.12.2017.

Usnesení č. 1123
Rada města rozhodla od 01.01.2018 zřídit odbor rozvoje města z důvodu zabezpečování agendy dotací u Městského úřadu Vimperk. Z tohoto důvodu rada města navyšuje počet pracovníků Městského úřadu Vimperk, agenda zajišťování dotací o dva pracovníky zařazené jako finanční referent s platností od 01.01.2018. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovních míst, změnou organizačního řádu v souvislosti se zřízením dotační kanceláře a zabezpečením prostor a dalších potřebných náležitostí v souvislosti s nástupem pracovníků.

Usnesení č. 1124
Rada města bere na vědomí žádost SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z. s. o odvolání MVDr. Šárky Janáskové z pozice předsedkyně Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník. Rada města nesouhlasí s jejím odvoláním.

 

(red)

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů