ZASEDALA RADA MĚSTA: Souhlasila se sponzorským darem pro školu, zadala zakázky a...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Souhlasila se sponzorským darem pro školu, zadala zakázky a poskytla dotace

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 23. října kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1063
Rada města v působnosti zřizovatele podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dává souhlas Základní škole T. G. Masaryka, 1. máje 268, Vimperk, k nabytí daru na úhradu krytí potřeb žáků školy – 1. třídy, materiální a provozní zabezpečení netradičních a alternativních metod a forem výuky, krytí mimoškolní výchovy a činnosti žáků, úhradu stravného pro žáky ze sociálně slabých rodin podle přiložené sponzorské smlouvy ve výši 20.000 Kč.

Usnesení č. 1066
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku „Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části – projektové práce“.

Usnesení č. 1067
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akce „Vimperk – projekt regenerace starého sídliště“ podnikateli Ing. arch. Jaromírovi Kročákovi, Otakarova 20, 370 01 České Budějovice a pověřuje odbor investic a údržby přípravou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

Usnesení č. 1075
Rada města rozhodla žádosti o souhlas s umístěním antény na fasádu bytového domu čp. 397 v ulici Karla Weise nevyhovět v souladu se Zásadami k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku města Vimperk.

Usnesení č. 1076
Rada města navrhuje Farnosti evangelické církve metodistické v Třeboni, Misijnímu sboru Vimperk, Nádražní 274, ukončení smlouvy o výpůjčce k prostoru sloužící k podnikání č. 306 ve 2 NP v ulici 1. máje čp. 194 ve Vimperku dohodou, ke dni 31.10.2017.

Usnesení č. 1077
Rada města rozhodla vypůjčit prostory v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v 1. PP v bloku AB č. 307 (místnost č. 026) o celkové výměře 185,40 m2 TJ Šumavanu Vimperk, z. s., 1. máje čp. 321/25, 385 01 Vimperk pro sportovní činnost mládeže, na dobu určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.11.2017 do 31.10.2022. Náklady na služby spojené s provozem hradí vypůjčitel. Způsobilost předmětu za účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel.

Usnesení č. 1078
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – Zpracování projektové dokumentace a výkon činností souvisejících na 1. etapu přestavby “BH – Nemocnice Vimperk, a. s.” podnikateli Ing. arch. J. Kročákovi, v celkové částce 270 060 Kč bez DPH. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Zpracování projektové dokumentace a výkon činností souvisejících na 1. etapu přestavby “BH – Nemocnice Vimperk, a. s.” mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a podnikatelem Ing. arch. J. Kročákem, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1079
Rada města rozhodla pronajmout část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 59/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2, za účelem umístění dřevěných kolen a zázemí k domu čp. 30 v osadě Hrabice. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.11.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné bude ve výši 5 Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 1086
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3.000 Kč společnosti STROOM Dub o. p. s., na úhradu nákladů na pořádání 9. ročníku „Setkání bez hranic“. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 15.12.2017.

Usnesení č. 1087
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3.000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Prachatice na úhradu nákladů na pořádání „Dne branné přípravy ve Vimperku“ v říjnu 2017. Dotace bude poskytnuta z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 15.12.2017.

 

(red)

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů